Rejestr zbiorów danych osobowych

advertisement
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych*
Lp.
1.
2.
3.
Data
wpisania/wykreślenia
Zbioru z Rejestru
05.07.2015
Nazwa Zbioru Danych
Kontrahenci
05.07.2015
Kierowcy Cystern
Samochodowych
08.02.2016
Osoby upoważnione do
potwierdzania odbioru wyrobu
akcyzowego w dokumencie
dostawy
Administrator danych: Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.
Oznaczenie Administratora
Danych i adres jego siedziby,
REGON
Operator Logistyczny Paliw
Płynnych sp. z o.o., ul.
Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Operator Logistyczny Paliw
Płynnych sp. z o.o., ul.
Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Operator Logistyczny Paliw
Płynnych sp. z o.o., ul.
Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Data pierwszej publikacji: 2015-12-16
Aktualizacja: 2016-02-08
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym
Podstawa prawna upoważniająca Cel przetwarzania danych w
mowa w art. 31a ustawy, i adres
do prowadzenia zbioru danych
zbiorze
jego siedziby (w przypadku
wyznaczenia takiego podmiotu)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
*Na podstawie §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez administratora
bezpieczeństwa informacji rejestru zbioró danych osobowych z dnia
26 maja 2015r. (Dz.U. z 2015, poz. 719), informacje, o których mowa
w §3 ust. 1 pkt 4 ww. Rozporządzenia dostępne są w Sekretariacie
sieby administratora danych.
** Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst. jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.)
Sposób zbierania danych do
zbioru, w szczególności
Opis kategorii osób, których dane Zakres danych przetwarzanych w informacja czy dane do zbioru są
są przetwarzane w zbiorze
zbiorze
zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą
Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na
podsatwie wpisu do Centralnej
Ewidencji Dzialalności
Gospodarczej.
Art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO**
Obsługa umów handlowych z
osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą.
Art. 23 ust. 1 pkt. 1 UODO**
Identyfikacja osób odbierających
produkty z Baz Paliw oraz
wypełnienie obowiązków
wynikających z przepisów „Umowy osoby fizyczne będące kierowcami
europejskiej dotyczącej
cystern samochodowych.
międzynarodowego przewozu
drogowego towarów
niebezpiecznych”.
Art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO**
Potwierdzanie uprawnień osób do
dokonowania potwierdzeń
odbiorów w dokumentach
dostawy (paliwa zwolnione z
podtaku akcyzowego i z zerową
stawką akcyzy).
Sposób udostępniania danych ze
zbioru, w szczególności
Oznaczenie odbiorcy danych lub Informacja dotycząca
informacja czy dane ze zbioru są
kategorii odbiorców, którym dane ewentualnego przekazywania
udostępniane podmiotom innym
mogą być przekazywane
danych do państwa trzeciego
niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa
Dane z Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej a
pondto: Identyfikator kontrahenta
Dane zbierane od osób, których
w systemie SAP
dotyczą, ponadto z serwisu
Numer konta bankowego i
https://prod.ceidg.gov.pl.
standardowe warunki płatności
Kwalifikacja kontrahenta ze
względu na aspekty księgowe.
Dane udostępnia się w formie
pisemnej podmiotom
upoważnionym na podstawie
prepisów prawa.
Organy administracji rządowej i
samorządowej w zakresie i
napodstawie przepisów prawa.
nie przekazuje się.
Imię, nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania, adres do
korespondencji, telefon
kontaktowy, seria i nr dokumentu
tożsamości, nr prawa jazdy, nr
zaświadczenia ADR, nr
zaświadczenia TDT, daty
wygaśnięcia ww. zaświadczeń.
Dane udostępnia się w formie
pisemnej podmiotom
upoważnionym na podstawie
prepisów prawa.
Organy administracji rządowej i
samorządowej w zakresie i
napodstawie przepisów prawa.
nie przekazuje się.
Dane udostępnia się w formie
pisemnej podmiotom
upoważnionym na podstawie
prepisów prawa.
Organy administracji rządowej i
samorządowej w zakresie i
napodstawie przepisów prawa.
nie przekazuje się.
Dane udostępniane są
administratorowi danych przez
przewoźników zatrudniających
kierowców. Zgłoszenie odbywa się
poprzez przesłanie wniosku
zawierającego dane. Wzór
wniosku dostępny jest na stronie
www.olpp.pl
osoby fizyczne - pracownicy
Klientów OLPP, upowaznieni do
Imię, nazwisko, wzór podpisu, w Dane przekazywane przez
potwierdzania w imieniu
niektórych sytuacjach - stanowisko pracodawców osób, które dane
podmiotów zużywajacych, dostaw służbowe.
dotyczą.
wyrobów akcyzowych.
ZMIANY
Lp.
Nazwia Zbioru Danych
Data dokonania zmiany
Przyczyna dokonania
zmian
Wersja stara
Wersja nowa
Autor zmian
1.
Osoby upoważnione do
potwierdzania odbioru wyrobu
akcyzowego w dokumencie
dostawy
08-02-2015
Wpis zbioru do rejestru
nie dotyczy
nie dotyczy
Krzysztof
Jankowski
Download