ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH NR 32

advertisement
ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH NR 32
1.
NAZWA ZBIORU
2.
Administrator danych, adres oraz
numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej
3.
4.
Przedstawiciel administratora, adres
Podmiot, któremu powierzono
przetwarzanie danych, adres
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru
Cel przetwarzania danych
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Zakres przetwarzanych danych w
zbiorze
Sposób zbierania danych
Sposób udostępniania danych innym
podmiotom
Oznaczenie odbiorcy danych, którym
dane mogą być przekazywane
Przetwarzanie danych do państw
trzecich
Data wpisu
Data ostatniej aktualizacji
Data wykreślenia zbioru z rejestru
Deklaracje mieszkańców starających się
o dofinansowanie instalacji OZE z terenu
Gminy Miejskiej Mielec
Prezydent Miasta Mielca
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 26
REGON: 000524708
___
___
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących.
Dofinansowanie montażu instalacji OZE
na budynkach mieszkalnych.
Osoby, które złożyły wniosek.
nazwisko i imię, adres zamieszkania,
PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, NIP.
od osób, których dotyczą
Zgodnie z umową powierzenia.
osoby mające interes prawny
___
5.01.2017 r.
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji
Urzędu Miejskiego w Mielcu
Piotr Toczyński
Download