Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są

advertisement
TFI PZU SA
ul. Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Medycznego
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Zarząd TFI PZU SA, działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896) oraz art. 5 ust. 6 Statutu PZU
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Medycznego, zwołuje na dzień 6 lipca 2017 r. na godzinę 10.00
Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów PZU FIZ Medyczny.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TFI PZU SA w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:
1.
Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4.
Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań
finansowych Funduszu.
6.
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia
Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.
Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, w
sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Uczestnika.
Osoby zainteresowane Zgromadzeniem Inwestorów proszone są o kontakt z Sylwią Orełko, Menadżerem ds. Wsparcia
Sprzedaży, tel.: +48 22 582 38 33, lub [email protected]
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027,
kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards