pzu sa ubezpieczenie nnw

advertisement
UBEZPIECZENIE NNW (NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW) DLA ZAWODNIKÓW
REPREZENTACJI KADRY POLSKI W RUGBY - 2017-2018
Ubezpieczyciel
Nr polisy
Okres ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Czas ochrony
PZU S.A.
1012060994
07.03.2017 do 06.03.2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone Uchwałą
Zarządu PZU S.A. nr UZ/423/2016 z dnia 24.10.2016
30 000 zł
Ograniczony do wypadków w trakcie treningów i zawodów + droga
Śmierć w wyniku NW
100% sumy ubezpieczenia
100% uszczerbek na zdrowiu
100% sumy ubezpieczenia
Uszczerbek na zdrowiu poniżej 100%
Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego
Proporcjonalny system wypłaty świadczeń tj. za 1 % uszczerbku
na zdrowiu wypłacane jest świadczenie w wysokości 1 % sumy
ubezpieczenia - 300 zł
TAK
Zwrot kosztów nabycia w przedmiotów ortopedycznych
oraz środków pomocniczych (na podstawie imiennych
rachunków)
Do wysokości 4 500 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia
zawodowego osób niepełnosprawnych
na terytorium RP
Do wysokości 4 500 zł
Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji (na podstawie
imiennych rachunków). Faktury lub rachunki za leczenie i
rehabilitację powinny być wystawione na ubezpieczonego
(zawodnika), bo zgodnie z OWU on otrzyma
świadczenie/refundację kosztów.
Do wysokości 4 000 zł (Leczenie – wizyty i konsultacje lekarskie,
leczenie ambulatoryjne,hospitalizację, zabiegi ambulatoryjne,
operacje, w tym operacje plastyczne, badania zlecone przez
lekarza, przyjmowanie leków oraz stosowanie środków
opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego
do szpitala lub ambulatorium, rehabilitacja. Koszty rehabilitacji
powinny być poniesione nie później niż 6 miesięcy od
wypadku ubezpieczeniowego.
Leczenie uciążliwe – związane z wypadkiem
ubezpieczeniowym leczenie ubezpieczonego, z którym to
leczeniem wiązała się konieczność przeprowadzenia operacji
lub hospitalizacji trwającej minimum 5 dni, a nie został
stwierdzony uszczerbek na zdrowiu.
300 zł jednorazowo
Assistance w zakresie podstawowym na terenie RP
Zgłoszenie szkody
Kontakt do brokera
m.in. transport medyczny, organizację procesu rehabilitacji
(dodatkowo do 500 zł), organizację jednej wizyty lekarza lub
pielęgniarki,dostawę leków lub drobnego sprzętu
rehabilitacyjnego, infolinia medyczna itp.
Niezbędny kontakt z infolinią pod nr 0801 102 102.
Szkodę można zgłosić po zakończeniu leczenia poprzez stronę:
www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-rugby.html Do
zgłoszenia szkody należy dołączyć dokumentację medyczną,
dokument tożsamości oraz zaświadczenie z Polskiego Związku
Rugby dot. zdarzenia.
Bogusława Liss POL Brokers Sp. z o.o.
tel. 58 500 50 58, 551-72-57,
mail: [email protected]
Download