strategia-marketingowa-pzu-s

advertisement
10
STRATEGIA MARKETINGOWA PZU S.A.
1. Orientacje marketingowe w działalności przedsiębiorstwa Ubezpieczenia są przykładem
działalności usługowej, w której wiele firm z powodzeniem stosuje w praktyce zasady marketingu.
Orientacja marketingowa firmy polega na podejmowaniu spójnych i harmonijnych działań mających
na celu dostosowani swoich usług do potrzeb klientów, jak również wyodrębnienie komórki, która
powinna realizować opracowaną strategie marketingową. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które
nie stosuje się do zasad działania marketingowego, może przyczynić się do tego, iż firmy
konkurencyjne przejmą jego miejsce na rynku.
W świetle zmian zachodzących na polskim rynku usług ubezpieczeniowych należy spodziewać się
znacznego wzrostu konkurencyjności firm ubezpieczeniowych, a co za tym idzie konieczności
powszechnego stosowania zasad segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych, jak również
wyboru właściwych narzędzi marketingowego oddziaływania na rynek.
Znajomość popytu konsumpcyjnego usług ubezpieczeniowych jest nie zbędna w planowaniu oferty
ubezpieczeniowej. W rozmaitości usług ubezpieczeniowych możemy wyróżnić dwie grupy, o
odmiennym charakterze popytu, to jest:
Usługi ubezpieczeniowe, na które popyt charakteryzuje pewną stabilność, na przykład:
ubezpieczenia samochodów, mieszkania, życia.
Usługi ubezpieczeniowe, na które popyt charakteryzuje pewną zmienność, na przykład:
ubezpieczenie bagażu, sprzętu pływającego.
Planując swoją ofertę usługową firma ubezpieczeniowa może stosować różne kryteria segmentacji
istniejących i potencjalnych nabywców. Do kryteriów tych można by przykładowo zaliczyć rodzaj
uprawianego zawodu (artyści, sportowcy), wielkość przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże),
charakter posiadanych dóbr (właściciele budynków, mieszkań, kapitału, środków transportu).
W ramach koncepcji marketingu mix przedsiębiorstwo może stosować różne strategie, które
pozwolą mu na osiągnięcie zamierzonych celów. Formułowanie strategii marketingowej związane
jest z dokonaniem wyboru rynku, na którym firma zamierza działać.
Specyfikacja produktu, jaki oferuje do sprzedaży firma ubezpieczeniowa bez względu na zakres
oferty zawsze polega na uświadamianiu rzeczywistym lub potencjalnym klientom ponoszenie
jakiegoś ryzyka, prawdopodobieństwa powstania szkody czy naruszenia prawa własności. Zakup,
zatem usługi ubezpieczeniowej w szczególny sposób zaspokaja oczekiwania klientów, oddziałowuje
na psychikę, wzmacnia poczucie pewności i bezpieczeństwa. Specyfika produktu - usługi firmy
ubezpieczeniowej stawia określone wymagania przed sprzedającymi te usługi oraz przed agentami
ubezpieczeniowymi. Muszą oni poznać elementy psychologii, mieć doświadczenie w pozyskiwaniu
nowych, stałych klientów firmy, jak również fachowe przygotowanie i kulturę osobistą, tak istotne
w prowadzeniu sprzedaży osobistej usług. Dobór przez firmę ubezpieczeniową personelu
bezpośrednio obsługującego nabywców oraz pośredników - agentów ubezpieczeniowych musi być
selektywny i starannie dokonywany. [Pluta - Olearnik, 1994, s. 105-106]
(…)
…; dostosowanie warunków ubezpieczeń do potrzeb i wymagań klientów; usprawnienie procedur
likwidacji szkód i rozwijanie sieci jednostek wyspecjalizowanych w likwidacji szkód; realizacja
programu reasekuracji, mającego na celu ochronę wyniku technicznego ubezpieczeń; dalsza
informatyzacja Zakładu; realizacja bogatego programu szkoleń, ukierunkowanego na podniesienie
kwalifikacji pracowników oraz poziomu jakości obsługi klientów; przeprowadzenie weryfikacji
kadry w celu dostosowania kwalifikacji pracowników na stanowiskach kierowniczych do wymagań
biznesowych Spółki; przygotowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PZU( Grupa Kapitałowa
PZU w 1999 roku liczyła 19 spółek. Do największych spółek grupy należą: PZU Życie SA,
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, PZU-CL Agent Transferowy SA, PZU
Development sp. z o.o., PZU NFI Management sp. z o.o., PZU Tower sp. z o.o.)
W 2000 roku zostanie również przeprowadzona modyfikacja następujących produktów już
funkcjonujących: Autocasco; Assistance w ruchu zagranicznym; Ubezpieczenia mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku; Kompleksowego ubezpieczenia majątku ruchomego gospodarstw rolnych
od ognia i innych zdarzeń losowych; Ubezpieczenia mieszkań; OC ogólnego; NNW…
… ubezpieczeń majątkowych i osobowych; ciągłe, nadążające i wyprzedzające dostosowywanie
oferty produktów do potrzeb rynku; zapewnienie wszystkim potencjalnym klientom swobodnego
dostępu do świadczonych usług przez rozwój sieci i kanałów dystrybucji oraz zastosowanie nowych
rozwiązań w dziedzinie likwidacji szkód. Zmodyfikowane programy Strategii Biznesowej,
realizowane z dużą aktywnością od końca 1997 r…
…” Jerzego Hoffmana.
Od wielu lat PZU SA wspomaga i sponsoruje działalność instytucji związanych z kulturą i sztuką.
Świadczy to o znaczeniu, jakie największa i najstarsza polska firma ubezpieczeniowa przywiązuje
do wspierania wartościowych inicjatyw artystycznych. BIBLIOGRAFIA
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., „Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, PWE,
Warszawa 1996
Kaczmarczyk S., „Badania…
Ubezpieczenia majątkowe - wykład.
Analiza strategiczna sektora ubezpieczeń
marketing ubezpieczeń - Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Konsumencka ocena PZU życie - wykład
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce
Rynek ubezpieczeniowy w Polsce
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download