Ubezpieczenie uczniów

advertisement
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU
/wariant II/
 Kwota ubezpieczenia od której liczony jest % uszczerbku na zdrowiu - 10.000 zł
 Składka roczna - 42 zł (wpłaty do 15 października 2008 r)
 10% uczniów szkoły może być zwolnionych z opłaty składki z powodu trudnej
sytuacji materialnej
 termin umowy ubezpieczeniowej: 1 września 2008 - 31 sierpnia 2009 r., przez 24
godz. na dobę
 ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie całego kraju,
 okres zgłaszania roszczeń - 24 miesiące (2 lata) od daty wypadku,
 świadczenia wypłacane są rodzicom ubezpieczonego ucznia.
Świadczenia podstawowe:
Poz
tabeli
Rodzaje świadczeń podstawowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo
zdarzenia objętego umową
Trwałe uszkodzenie ciała – w zależności od rodzaju
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub
poważnym uszkodzeniem ciała
Zwrot kosztów nabycia protez oraz kosztów
odbudowy stomatologicznej zębów
Złamania kości lub zwichnięcia stawów (gdy było
leczone operacyjnie ubezpieczonemu przysługuje 2%
sumy ubezpieczenia
Jednorazowe świadczenie w przypadku braku
trwałego uszkodzenia ciała, złamań lub zwichnięć,
oparzeń, odmrożeń i wstrząśnienia mózgu
Oparzenia i odmrożenia
Wstrząśnienie mózgu
Pogryzienie przez psa, inne zwierzęta, owady
Sumy ubezpieczenia
dla poszczególnych
rodzajów świadczeń
podstawowych
100 %
do 100%
do 100%
do 25%
0.5 – 11%
1,5 – 5%
do 20%
do 3%
do 10%
W powyższym wariancie wypłata świadczenia następuje za sam fakt doznania
najczęściej występujących urazów tj. przede wszystkim złamań kości, oparzeń i
odmrożeń oraz wstrząśnienia mózgu i pogryzienia przez psa (bez ustalania przez
lekarza orzekającego stopnia uszczerbku na zdrowiu). Komisja lekarska – tylko w
przypadku poważnego uszkodzenia ciała.
Świadczenia dodatkowe:
 Dieta szpitalna – w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia, za każdy dzień pobytu w
szpitalu (maksymalnie za okres 90 dni) z tytułu jednego zdarzenia
Bezpłatne usługi Assistance na terytorium RP związane z zaistnieniem
nieszczęśliwego wypadku – tel. 022 505 15 15 – 24 godz. na dobę przez 7 dni w
tygodniu, takie jak:
1. pomoc medyczna – wizyta medyczna w miejscu pobytu ubezpieczenego
2. pomoc psychologa
3. prywatne lekcje dla uczniów
Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku:
 dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy ze szczególnym uwzględnieniem
okoliczności wypadku (formularz pobierany w sekretariacie uczniowskim)
 dokumentacja medyczna, oryginały rachunków, oryginały dowodów ich zapłaty,
 dokument uprawniający do kierowania pojazdem - jeśli ubezpieczony kierował
pojazdem podczas wypadku
 dołączone do formularza i zgłoszone sekretariacie uczniowskim
 dostarczenie dokumentacji do siedziby PZU S.A. - Białystok, ul. Sikorskiego 6A
PZU S.A. obowiązany jest spełnić świadczenia w terminie 30 dni licząc od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku albo zdarzeniu objętym umową ubezpieczenia.
Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po zakończeniu
leczenia, z uwzględnieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji, a w razie dłuższego
leczenia - najpóźniej w 24-tym miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia
trwałego uszczerbku nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.
Wyłączenia odpowiedzialności:
Z odpowiedzialności PZU S.A. wyłączone są wypadki powstałe:
 w stanie nietrzeźwości poszkodowanego,
 po użyciu narkotyków lub środków odurzających,
 w wyniku udziału w bójkach, przy popełnianiu przestępstwa,
 podczas kierowania pojazdem silnikowym lub rowerem bez ważnych uprawnień do
kierowania tym pojazdem
Jeżeli PZU wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie
w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia
nastąpi śmierć poszkodowanego będąca następstwem tego wypadku lub zdarzenia
objętego umową ubezpieczenia, PZU S.A. wypłaca uprawnionemu świadczenie z
tytułu śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tytułu śmierci
określonego w umowie i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego
uszczerbku.
* Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w kancelarii szkoły w „Ogólnych
warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i
personelu w szkołach i innych zakładach” ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. Nr
UZ/125/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards