ubezpieczenie

advertisement
UBEZPIECZENIE DZIECI w roku szkolnym 2016/2017






obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą
usługi Assistance w kraju
jest całodobowe
suma ubezpieczenia = 25.000 zł.
składka – 35 zł
uszczerbek na zdrowiu określany jest na podstawie niniejszej TABELI:
Rodzaj urazu
Skręcenie, zwichnięcie kończyny dolnej (z wyłączeniem
palców)
Złamanie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców)
Skręcenie, zwichnięcie kończyny górnej (z wyłączeniem
palców)
Złamanie kończyny górnej (z wyłączeniem palców)
Złamanie/skręcenie/zwichnięcie palca/palców (niezależnie
od liczby)
Złamanie nosa
Złamanie zęba/zębów (niezależnie od liczby)
Poparzenie (bez względu na obszar i stopień)
Pogryzienie
% stałego
uszczerbku na
zdrowiu
2,60%
3,80%
2,00%
2,50%
1,50%
3,50%
2,00%
2,50%
2,50%
W przypadku wystąpienia innego urazu aniżeli którykolwiek z wymienionych w powyższej tabeli
wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu
określonego przez lekarza powołanego przez WARTĘ na podstawie otrzymanej dokumentacji
medycznej. Wypłata świadczenia na telefon, bez komisji lekarskiej a w razie potrzeby także na
podstawie posiadanej i przedstawionej dokumentacji medycznej. Wysokość świadczenia z tytułu
stałego uszczerbku na zdrowiu do 100 % sumy ubezpieczenia. Jednorazowe świadczenie w wysokości
100 zł – jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni a nie stwierdzono u niego uszczerbku
na zdrowiu oraz nie korzystał ze świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy/nauki.
ŚWIADCZENIA ASSISTANCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3 wizyty lekarza pierwszego kontaktu
Transport medyczny do najbliższego szpitala
3 wizyty pielęgniarki
Dostawa leków i drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla „unieruchomionego” dziecka
Opieka domowa do 96 godzin po hospitalizacji powyżej 7 dni
Wizyta u lekarza psychologa – 4 wizyty
POLISY oraz potwierdzenie (oryginał) dokonanych wpłat znajdują się w kancelarii Przedszkola
„Ogólne Warunki Ubezpieczenia młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych” - są
dostępne w Internecie na stronie www.warta.pl
oraz w kancelarii Przedszkola
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards