taryfa_osnw_dla_eurobrokers-15.000__20.000zl

advertisement
Tabela 1-Świadczenia podstawowe
suma ubezpieczenia
w zł
Lp
10 000
zakres
10 000 zł
1
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
3
Trwały uszczerbek na zdrowiu
za 1 % trwałego uszczerbku (zgodnie z tabelą- system
świadczeń stałych) + ryzyko wybicia, skręcenia palca/
kończyn nie wskazanych w tabeli
Zgon w wyniku samobójstwa
1 000 zł
4
Zachorowanie na sepsę
1 000 zł
5
Pogryzienie przez psa ( co najmniej jedna doba obserwacji
szpitalnej)
1 000 zł
6
Pogryzienie/pokąsanie przez psa i inne zwierzęta ( w tym
gady), ukąszenia i użądlenia przez owady
100 zł
7
Uszczerbek/zgon z powodu zawału serca lub udaru mózgu
[1% trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy
ubezpieczenia, 100% sumy ubezpieczenia zgon]
2
100 zł
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki (również wrodzonej)
8
100 zł
za 1 % trwałego uszczerbku (zgodnie z tabelą- system
świadczeń stałych)
9
Zgon spowodowany nowotworem złośliwym
1 000 zł
Składka od osoby w zł %
26
Tabela 2: Świadczenia dodatkowe UNIQA TU S.A.
suma ubezpieczenia
w zł
10 000
Lp.
zakres
1
Zwrot kosztów leczenia (badania i zabiegi ambulatoryjne,
operacyjne, rehabilitacyjne oraz pobyt w placówce służby
zdrowia) do wysokości :
30% sumy ubezpieczenia
Składka dodatkowa za pozycję 1 w zł
Zadośćuczynienie za ból
2
3
4
5
( w przypadku niezdolności do nauki trwającej powyżej 30 dni i
wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu powyżej 10%)
Do 3 000 zł
2 zł
500 zł
Składka dodatkowa za pozycję 3 w zł
0,10zł
Zgon ubezpieczonego spowodowany wypadkiem
komunikacyjnym
10 000 zł
Składka dodatkowa za pozycję 4 w zł
0,90zł
Zgon rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1 000 zł
Składka dodatkowa za pozycję 5 w zł
0,30zł
Zwrot kosztów opłaconej wycieczki organizowanej przez
Ubezpieczającego ( zdarzenie NNW)
1 000 zł
Składka dodatkowa za pozycję 8 w zł
włączone
RAZEM:
29,30 zł
Download