UWAGA STUDENCI! Informujemy, że w roku akademickim 2012

advertisement
UWAGA STUDENCI!
Informujemy, że w roku akademickim 2012/2013 istnieje możliwość
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (PZU S.A) dla
studentów.
Ubezpieczenie NNW niezbędne jest w przypadku:
podjęcia praktyk dyplomowych,
udziału w stażach oraz praktykach dodatkowych,
wycieczek dydaktycznych,
Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego
wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju.
Ochrona trwa 24 godziny/dobę również w trakcie ferii zimowych
oraz wakacji letnich.
Proponowany jest bezkomisyjny wariant ubezpieczenia oparty na tzw.
systemie świadczeń stałych wypłacanych na podstawie tabel (wypłacane
jest świadczenie za sam fakt zaistnienia zdarzenia, unikając kłopotliwego
wzywania na komisje lekarskie.
Składkę w wysokości 50 zł można opłacić w Dziekanacie budynek A1 pok. 124.
do dnia 07.12.2012 r.
Okres ubezpieczenia – od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. Szczegółowa
oferta ubezpieczenia poniżej.
Szczegóły oferty
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na
uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała
lub śmierci
ubezpieczonego.
W ramach składki
następstwa:
podstawowej ochroną ubezpieczeniową objęte są również trwałe
1) zawału serca,
2) krwotoku śródczaszkowego,
3) obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem
epilepsji,
4) usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego
WARIANT – BEZKOMISYJNY
oparty na tzw. systemie świadczeń stałych wypłacanych na postawie tabel trwałego
uszczerbku na zdrowiu zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wypłacamy
świadczenie za sam fakt zaistnienia zdarzenia unikając kłopotliwego zgłaszania
się na komisje lekarskie
Zakres świadczeń podstawowych
z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
albo zdarzenia objętego umową
Suma
ubezpieczenia
20 000 zł
20 000 zł
z tytułu trwałego uszkodzenia ciała w tym również śpiączka
– (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w tabeli
nr 3 owu)
do 20 000 zł
z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowego
200 zł za 1 %
trwałego
uszczerbku
z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (rodzaj
złamania wymieniony w tabeli owu) w tym złamanie zęba
Świadczenia
zgodnie z tabelą nr
4 OWU
- nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami
chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany
wymagały hospitalizacji,
1 000 zł
-następstwa urazów ciała z jednego wypadku, które
wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej
połączonej z dalszym leczeniem i wymagały co najmniej
jednej wizyty kontrolnej
300 zł
z tytułu oparzeń i odmrożeń (rodzaje oparzeń i odmrożeń
wymieniony w tabeli owu)
do 4 000 zł
z tytułu wstrząśnień mózgu (w zależności od długości
pobytu w szpitalu wg tabeli)
Zwrot kosztów leczenie poniesiony w wyniku NNW
z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń (przez owady) wg
tabeli
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych – w tym odbudowa stomatologiczna
zębów
do 600 zł
max. 6 000 zł
2 000 zł
max. 5 000 zł
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych
max. 5 000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu
ubezpieczonego w wyniku nowotworu złośliwego
1 000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu studenta w
wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca
1 000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci
przedstawiciela ustawowego w wyniku NNW
1 000 zł
Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny
lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym
u studenta w wieku do 25 lat
1 000 zł
Składka roczna za jedną osobę:
50 zł
UWAGA!!!
W przypadku, złamania lub zwichnięcia leczonego operacyjnie ubezpieczonemu
przysługuje oprócz świadczenia wypłaconego za sam fakt zaistnienia zdarzenia ,
dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia.
Odpowiedzialność za śmierć ubezpieczonego w następstwie sepsy
Download