warianty ubezpieczenia - Uniwersytet Warszawski

advertisement
UBEZPIECZENIE
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
2016/2017
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku akademickim 2016/2017 obejmuje roczne ubezpieczenie pracowników, doktorantów
i studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą.
Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
całodobowo również w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich
a także podczas rekreacyjnego uprawiania sportu .
Proponujemy następujące warianty ubezpieczenia:
POLISA
SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA
WARIANT I
EDU-A/P 037237
10 000 zł
28,00 zł
WARIANT II
EDU-A/P 037244
30 000 zł
60,00 zł
WARIANT III
EDU-A/P 037246
50 000 zł
110,00 zł
Zakres ubezpieczenia (całodobowy) obejmuje
 śmierć w wyniku NW, wypadku komunikacyjnego, zawału serca i udaru mózgu
 uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku;
 świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub ataku padaczki -jednorazowe świadczenie
 śmierć rodzica w wyniku NW - jednorazowe świadczenie
 zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, ortopedycznych i środków pomocniczych
 zwrot kosztów leczenia w wyniku wypadku na podstawie rachunków lub faktur do kwoty
 zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku wypadku na podstawie rachunków lub faktur do kwoty
 oparzenia – świadczenie od 1000 do 5000 PLN w zależności orzeczonego stopnia oparzenia;
 zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności do nauki lub pracy powstałej w wyniku
niezdolności przy zwolnieniu lekarskim płatne zgodnie z zapisami opcji D11 OWU Edu Plus;
 pobyt w szpitalu w wyniku NNW
 świadczenie uciążliwe leczenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Joanną Szczęsnowicz i p. Marzeną Górską
w Biurze Spraw Pracowniczych - (Pałac Kazimierzowski pokój nr 1 – parter w godz. 9.00-14.00).
Warunkiem ubezpieczenia jest opłacenie składki w nieprzekraczalnym terminie do
Telefony kontaktowe: : 55-20-840, 55-20-851,
Mail:
[email protected]; [email protected];
Download