pytania_zobowii_r_stacj

advertisement
Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj.
(egzamin W. Popiołek)
Istota zobowiązania
Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści
Sprzedaż
Źródła prawa zobowiązań
Odpowiedzialność
za
osoby
trzecie
w
reżimie
odpowiedzialności
kontraktowej
Rękojmia za wady w umowie sprzedaży
Rozszerzona skuteczność wierzytelności
Klauzula rebus sic stantibus
Rękojmia i gwarancja
Źródła stosunku zobowiązaniowego
Nienależyte wykonanie zobowiązania wzajemnego
Znak legitymacyjny
Dług a odpowiedzialność '
Bezpodstawne wzbogacenie
Przyjęcie przekazu
Rodzaje odpowiedzialności
Zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami
Rodzaje papierów wartościowych
Zobowiązanie niezupełne
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy
Weksel i czek
Pojęcie i rodzaje świadczenia
Odpowiedzialność na podstawie art. 427
Obrót papierami wartościowymi
Świadczenie oznaczone indywidualnie i rodzajowo
Odpowiedzialność na podstawie art. 433
Przekaz
1
Świadczenie ograniczone rodzajowo
Reżimy odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Porównanie
Negotiorum gestio
Świadczenie pieniężne
Odpowiedzialność za własne czyny
Przyrzeczenie publiczne
Nominalizm i waloryzacja
Wina jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej
Umowa ubezpieczenia
Zobowiązanie
przemienne
a
upoważnienie
Odpowiedzialność za funkcjonariuszy komunalnych
Dożywocie
Zobowiązania podzielne i niepodzielne
Potrącenie
Renta
Solidarność dłużników
Szkoda na osobie i jej naprawienie
Ugoda
Solidarność wierzycieli
Przesłanki Actio Pauliana
Umowy gwarancyjne
Zobowiązanie in solidum
Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie słuszności
Poręczenie
Zasada swobody umów i jej ograniczenia
Odpowiedzialność na podstawie art. 436
Umowa hotelowa
Sposoby zawarcia umowy. Przetarg
Skutki wytoczenia Actio Pauliana
Umowa składu
Umowy nazwane, nienazwane i mieszane
2
przemienne
Odpowiedzialność na podstawie art. 435
Przechowanie
Umowy zobowiązujące i rozporządzające
Odpowiedzialność za podwładnego
Przewóz
Moc wiążąca wzorców umownych
Delikt osoby prawnej
Spedycja
Umowa o świadczenie niemożliwe
Zbieg odpowiedzialności
Komis
Culpa in contrahendo,
Przejęcie długu
Agencja
Pactum de contrahendo
Świadczenie z gry i zakładu
Zlecenie
Pactum in favorem tertii
Odpowiedzialność pomocnika, podżegacza i pasera
Umowa spółki cywilnej
Umowa o świadczenie przez osobę trzecią
Zwłoka wierzyciela
Factoring i forfaiting
Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia
Przelew
Franchising
Forma umów
Odpowiedzialność za czyny osób, którymi się posłużono
Umowa know how
Wyzysk
Odpowiedzialność na podstawie art. 431
3
Umowa o budowę kompletnego obiektu
Zadatek
Naprawienie szkody. Ius moderandi
Umowa o roboty budowlane i wykonanie remontu
Umowne prawo odstąpienia. Odstępne
Ochrona dóbr osobistych
Umowa o dzieło
Zasady wykonania zobowiązań
Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela
Umowa rachunku bankowego
Zasada realnego wykonania zobowiązań
Reżimy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
Umowa o kredyt bankowy
Osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania
Przystąpienie do długu
Użyczenie
Miejsce i czas wykonania zobowiązania
Nienależne świadczenie
Pożyczka
Dowody wykonania zobowiązań
Kara umowna
Leasing
Zarachowanie zapłaty
Okoliczności wyłączające bezprawność
Dzierżawa
Zobowiązania wzajemne i ich wykonanie
Datio in solutum. Odnowienie
Zbycie przedsiębiorstwa
Ius retentionis
Odpowiedzialność kontraktowa na zasadzie ryzyka
Najem
4
Pojęcie szkody i zasady jej ustalania
Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania
Zamiana i dostawa
Pojęcie krzywdy i zadośćuczynienia
Zwolnienie z długu
Polecenie w umowie darowizny
Związek przyczynowy
Zwłoka i opóźnienie dłużnika
Darowizna
Odsetki. Inne świadczenia uboczne
Następcza niemożliwość świadczenia i jej skutki
Szczególne rodzaje sprzedaży
Sprzedaż konsumencka
Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej
Złożenie do depozytu sądowego
Zagrożenie nastąpienia szkody
Zasada pacta sunt servanda
Ciężar dowodu w reżimie odpowiedzialności kontraktowej
Świadczenie niegodziwe
Odpowiedzialność za produkt
Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową
Odpowiedzialność organów władzy publicznej
Wygaśnięcie zobowiązania związane z zaspokojeniem wierzyciela
Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela
Odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne
Systematyka umów
5
Download