Za co odpowiadamy?

advertisement
Ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków
dla studentów Uniwersytetu Śląskiego
Chorzów, 01.10.2012
PZU SA
Agenda
1. Zakres ochrony w zakresie ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków dla studentów Uniwersytetu
Śląskiego
Gdzie działa ubezpieczenie?
Wszędzie!
Niezależnie od miejsca i chwili zajścia wypadku lub zdarzenia
objętego umową po warunkiem, że wystąpiły w okresie ochrony
ubezpieczeniowej.
 przez całą dobę
 w trakcie nauki
 w trakcie pracy
 życia prywatnego, w tym dodatkowych zajęć pozaszkolnych,
np. uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 w kraju i za granicą
Za co odpowiadamy?
Następstwa w postaci:
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa:
•
nieszczęśliwego wypadku ,
•
zawału serca,
•
krwotoku śródczaszkowego,
•
obrażeń ciała doznanych w wyniku ataku epilepsji albo omdleniem
o nieustalonej przyczynie,
•
próby popełnienia samobójstwa, w tym śmierci w wyniku
samobójstwa dokonanego
Dodatkowo ochroną objęta jest śmierć w wyniku sepsy.
Zakres świadczeń
do 20.000 zł
20.000 zł
• Świadczenie z tytułu doznania uszkodzenia ciała
• Świadczenie w przypadku śmierci
do 6.000 zł
• Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia oraz rehabilitacji
do 5.000 zł
• Zwrot nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
do 5.000 zł
• Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych
1.000 zł
• Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela
ustawowego
1.000 zł
• Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny
spowodowanej nowotworem złośliwym
Suma ubezpieczenia / limity świadczeń
Dla świadczeń podstawowych, tj.:
• świadczenia z tytułu doznania uszkodzenia ciała
• świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego
górną granicę odpowiedzialności stanowi określona w polisie suma
ubezpieczenia, tj. 20.000 zł
Dla pozostałych świadczeń górną granicę odpowiedzialności stanowi
wskazany dla danego świadczenia limit.
Powyższe dotyczy jednej osoby i jednego zdarzenia.
Świadczenie z tytułu doznania uszkodzenia ciała
Za co odpowiadamy?






trwałe uszkodzenie ciała – utratę części lub całego organu
złamania kości lub zwichnięcia stawów
oparzenia lub odmrożenia
wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia
nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi,
porażenie prądem, piorunem, które wymagały hospitalizacji
Inne następstwa niż wymienione powyżej, które wymagały interwencji
lekarskiej w placówce medycznej i przynajmniej jednej wizyty
kontrolnej.
Świadczenie w przypadku śmierci
Za co odpowiadamy?
Za śmierć w wyniku:
 nieszczęśliwego wypadku
 zawału serca
 krwotoku śródczaszkowego
 obrażeń ciała doznanych w wyniku ataku epilepsji albo omdleniem
o nieustalonej przyczynie
 popełnienia samobójstwa
 zachorowania na sepsę
Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia
oraz rehabilitacji
Za co odpowiadamy?
Za niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia związane
z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową, np.:
 koszty wizyt lekarskich
 leczenia szpitalnego
 zakupu niezbędnych lekarstw
 transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium
 koszty rehabilitacji
Pokrywane są koszty poniesione na terenie RP oraz poza granicami
kraju.
Zwrot nabycia przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy
stomatologicznej zębów
Za co odpowiadamy?
Zwracamy koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych poniesione:
 w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 w okresie 2 lat od dnia wypadku
np.:
 koszty nabycia stabilizatorów, ortez, aparatów ortopedycznych
 koszty protezowania, m.in. protezy zębów stałych, wózek inwalidzki
 w ramach kosztów odbudowy stomatologicznej: uzupełnienia,
wypełnienia i nadbudowy do wysokości 200 zł za każdy ząb
Pokrywane są koszty poniesione na terenie RP oraz poza granicami
kraju.
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób
niepełnosprawnych
Za co odpowiadamy?
Pokrywane są wyłącznie koszty poniesione na terenie RP.
Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci
przedstawiciela ustawowego
Kiedy?
 w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego bez względu na
przyczynę zgonu
 przyczyna śmierci (nieszczęśliwy wypadek, zachorowanie) i śmierć
musi mieć miejsce w tym samym okresie ubezpieczenia
Jeżeli w wypadku zginą oboje rodzice – świadczenie wypłaca się
podwójnie.
Jednorazowe świadczenie w przypadku
amputacji kończyny spowodowanej
nowotworem złośliwym
Kiedy?
 w przypadku całkowitej lub częściowej amputacji kończyny
 amputacja musi nastąpić w okresie ubezpieczenia
Świadczenie wypłacane jest tylko raz w wysokości 1.000 zł
Usługi assistance
Pomoc medyczna
Pomoc
rehabilitacyjna
i pielęgnacyjna
Warunek wykonania usług –
kontakt z Centrum Alarmowym
• wizyta lekarza oraz pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
wizyta ubezpieczonego w placówce medycznej, transport medyczny
• Organizacja i pokrycie kosztów: fizjoterapii, dostawy drobnego
sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenia leków przepisanych przez
lekarza oraz domowej opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji
Pomoc psychologa
• W przypadku doznania przez ubezpieczonego ciężkich obrażeń ciała
lub w razie śmierci rodziców, małżonka lub dziecka
Infolinia medyczna
• Konsultacja telefoniczna z lekarzem Centrum Alarmowego
Usługi informacyjne
dla nauczycieli
• Pomoc przy planowaniu, organizacji lub w trakcie wycieczki
Dziękuję za uwagę
15
Download