Informacja z otwarcia ofert - Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

advertisement
PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gliwicach
Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
44-102 Gliwice, ul. Dubois 16
Gliwice, dnia 27 marca 2017 roku
centrala tel. 32 7809100
sekretariat tel. 32 7809139
fax 32 7809196
Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu nr PO VI G 261.1.2017
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Prokuratura Okręgowa w Gliwicach informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie
pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin”
otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 marca 2017 roku o godzinie 10.00.
1. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, tj. 1 164 240 zł brutto.
2. W wymaganym terminie została złożona 1 oferta:
Numer Firma (nazwa) lub nazwisko
oferty
oraz adres wykonawcy
1
COMPENSA Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Składka
dla
Wariantu I
Składka
dla
Wariantu II
Cena oferty
(suma jednostkowych
składek miesięcznych
za jednego
ubezpieczonego)
54,80 zł
65,80 zł
120,60 zł
Termin
Warunki
wykonania
płatności
zamówienia
zgodny
z SIWZ
zgodny
z SIWZ
Wysokość świadczeń dla ubezpieczonych w Wariancie I:
ŚWIADCZENIA
Lp.
Wysokość
świadczenia
w Wariancie I
wg oferty
Wykonawcy
w zł
ŚWIADCZENIA OBLIGATORYJNE
1.
Śmierć Ubezpieczonego
2.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
112 000
3.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
146 000
56 000
4.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
5.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
6.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za 1% trwałego uszczerbku
640
7.
Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub udaru - za 1% trwałego uszczerbku
640
8.
Całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek NW lub choroby
9.
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
8 100
10.
Operacje chirurgiczne
4 000
146 000
71 000
15 500
Leczenie szpitalne
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NW przez pierwsze 14 dni
pobytu
280
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NW po 14 dniach pobytu
280
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowane chorobą przez 90 dni
pobytu
65
11.
12.
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM / OIT
13.
Świadczenie za dzień rekonwalescencji
14.
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu w sanatorium po przebytej rekonwalescencji
15.
Śmierć małżonka
15 500
16.
Śmierć małżonka wskutek NW
31 000
17.
Śmierć rodzica lub teścia
2 270
18.
Śmierć dziecka do 25 roku życia
6 000
19.
Śmierć dziecka do 25 roku życia wskutek NW
20.
Urodzenie martwego dziecka
3 260
21.
Urodzenie się dziecka
1 630
22.
Osierocenie dziecka
6 200
23.
Poważne zachorowanie dziecka
4 500
24.
Poważne zachorowanie małżonka
3 700
670
42
500
12 000
ŚWIADCZENIA FAKULTATYWNE
25.
Leczenie szpitalne - rozszerzenie zakresu terytorialnego o świadczenie za pobyt w
szpitalu za granicą – cały świat
TAK
26.
ASSISTANCE medyczny
TAK
Składka miesięczna w PLN
54,80
Wysokość świadczeń dla ubezpieczonych w Wariancie II:
ŚWIADCZENIA
Lp.
Wysokość
świadczenia
w Wariancie II
wg oferty
Wykonawcy
w zł
ŚWIADCZENIA OBLIGATORYJNE
1.
Śmierć Ubezpieczonego
2.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
190 000
3.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
225 000
4.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
225 000
5.
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
125 000
6.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - za 1% trwałego uszczerbku
720
7.
Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub udaru - za 1% trwałego uszczerbku
720
8.
Całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek NW lub choroby
35 500
9.
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
13 200
10.
Operacje chirurgiczne
95 000
6 200
Leczenie szpitalne
11.
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NW przez pierwsze 14 dni
pobytu
310
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NW po 14 dniach pobytu
310
świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowane chorobą przez 90 dni
pobytu
85
12.
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM / OIT
13.
Świadczenie za dzień rekonwalescencji
14.
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu w sanatorium po przebytej rekonwalescencji
15.
Śmierć małżonka
21 000
16.
Śmierć małżonka wskutek NW
42 000
17.
Śmierć rodzica lub teścia
2 750
18.
Poważne zachorowanie małżonka
7 000
650
42
560
ŚWIADCZENIA FAKULTATYWNE
19.
Leczenie szpitalne - rozszerzenie zakresu terytorialnego o świadczenie za pobyt w
szpitalu za granicą – cały świat
TAK
20.
ASSISTANCE medyczny
TAK
Składka miesięczna w PLN
65,80
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji
przekaże Zamawiającemu w formie oryginału oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (druk oświadczenia znajduje się
w dokumentach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.gliwice.po.gov.pl).
PROKURATOR OKRĘGOWY
Radosław Woźniak
Download