Ubezpieczenie SZKOLNE V 2015/2016

advertisement
Ubezpieczenie SZKOLNE V
2015/2016
Kliknij, aby dodać tekst
1
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
Kogo ubezpieczamy?
Dzieci, młodzież, osoby uczące się, personel placówki oświatowej
w tym:
 dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem umysłowym
(w stopniu umożliwiającym naukę w ramach klas (oddziałów) integracyjnych lub
szkolnictwa specjalnego), osoba z upośledzeniem ruchowym, osoba niewidoma
oraz niesłysząca
 nauczyciel lub wychowawca zatrudniony w placówce oświatowej bez
względu na podstawę prawną zatrudnienia
 pracownik administracyjny, zatrudniony w palcówce oświatowej bez względu
na podstawą prawną zatrudnienia
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
2
Rodzaje placówek
 Żłobek
 Przedszkole
 Szkoła podstawowa
 Gimnazjum
 Liceum ogólnokształcące
 Liceum zawodowe
 Liceum techniczne
 Technikum
 Zasadnicza szkoła
zawodowa
 Zespół szkół
 Szkoła policealna
 Uczelnia wyższa
 Studium
 Liceum ogólnokształcące
uzupełniające dla
absolwentów zasadniczych
szkół zawodowych
 Technikum uzupełniające
dla absolwentów
zasadniczych szkół
zawodowych
 Dom dziecka
 Placówka oświatowo –
wychowawcza
 Szkoła o profilu
sportowym
 Szkoła specjalna
 Rodzinny dom dziecka
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
3
Kiedy jest ochrona z ubezpieczenia nw?
 podczas nauki lub wykonywania pracy określonej w umowie
 w drodze z domu do szkoły (pracy) i ze szkoły (pracy) do domu
 w życiu codziennym
które wydarzyły się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą
Ważne
W przypadku osób studiujących w trybie zaocznym lub wieczorowym zakres ubezpieczenia ograniczony jest
wyłącznie do nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas nauki lub w drodze do i ze szkoły
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
4
Zakres podstawowy – co nowego?
 śmierć wskutek nw
 śmierć wskutek nw w środku lokomocji
 100% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
 częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
 pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie
 świadczenie z tytułu braku orzeczonego uszczerbku
 zwrot kosztów operacji plastycznych
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
6
Zakres podstawowy
 Śmierć wskutek nw
 100% trwały uszczerbek na zdrowiu
s. u. od 5 000 zł do 50 000 zł
 Śmierć wskutek nw w środku lokomocji
dodatkowe 50% s.u.
(co 1000 zł)
(wskazanej s.u. na śmierć i 100% uszczerbek na zdrowiu)
s.u. od 5 000 zł do 50 000 zł
 Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu
(co 1000 zł)
 Pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie
200 zł
(pobyt minimum 24 godziny w szpitalu w związku
ze zdarzeniem)
(jednorazowe świadczenie ryczałtowe wypłacane w ramach
s.u. wskazanej na częściowy trwały uszczerbek)
 Świadczenie z tytułu nw gdy nie został
orzeczony uszczerbek
1,5%
(limit w ramach s.u. wskazanej na częściowy trwały
uszczerbek, jednorazowe świadczenie na jedno i wszystkie
zdarzenia)
 Zwrot kosztów operacji plastycznych
20%
(limit w ramach s.u. wskazanej na częściowy trwały
uszczerbek)
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
7
Zakres dodatkowy – klauzule
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nw
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego
Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych
Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy
Klauzula nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego
Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 11 – dodatkowy miesiąc ubezpieczenia
Klauzula nr 12 – oc dyrektora placówki oświatowej
Klauzula nr 13 – oc personelu placówki oświatowej
Klauzula nr 14 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni
Klauzula nr 15 – oc z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
8
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia
Wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:

udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,

pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),

nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

niezbędnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium,

odbudowy zębów stałych
Do wyboru limit w wysokości:
2% lub 5% lub 10% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
Limit na zwrot kosztów z tytułu odbudowy zębów stałych wynosi 1000 zł na jedno i wszystkie nieszczęśliwe
wypadki w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 200 zł na jeden ząb
WAŻNE:
kosztami leczenia nie są wydatki poniesione na protezy stomatologiczne
Kiedy płacimy?

świadczenie przysługuje pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany
został nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową

koszty zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zaistnienia nw

na podstawie imiennych rachunków/faktur
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
9
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
Szpital – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala wg prawa państwa, w którym doszło do nieszczęśliwego
wypadku, której zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań
diagnostycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie przystosowanych
do tych celów pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy,
wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymująca stałe miejsca szpitalne dla
Pacjentów i prowadząca dla nich dzienne rejestry medyczne.
Szpitalem nie jest: dom opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodek sanatoryjny i uzdrowiskowy, ośrodek leczenia
uzależnień, ośrodek rehabilitacyjny lub wypoczynkowy
Do wyboru dzienne świadczenie szpitalne w wysokości:
15 zł (nie więcej niż 1 350 zł) lub 25 zł (nie więcej niż 2 250 zł) lub 35 zł (nie więcej niż 3 150 zł) za każdy dzień
pobytu (w ramach s.u. częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw)
Kiedy płacimy?
 pobyt w szpitalu trwał co najmniej 3 dni (od pierwszego dnia)
 za każdy dzień pobytu, aż do wyczerpania limitu odpowiedzialności
 po przedstawieniu karty informacyjnej z leczenia szpitalnego
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
10
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia
szpitalnego wskutek nw
Limit wynosi 10% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na
zdrowiu
Kiedy płacimy?
 leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni
kalendarzowych
 na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
11
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytuły poważnego
zachorowania Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie – zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia tj.
choroba nowotworowa, paraliż, śpiączka, mocznica, transplantacja ważniejszych narządów, poważne
uszkodzenie mózgu albo poliomielitis, sepsa
Z tytułu poważnego zachorowania Compensa wypłaca Ubezpieczonemu 1 000 zł.
W przypadku wystąpienia kolejnych poważnych zachorowań odpowiedzialność COMPENSY dotyczy tylko
sytuacji, w której kolejne poważne zachorowanie, zgodnie z wiedzą medyczną, nie wynika ze zdiagnozowanego
już poważnego zachorowania, oraz nie stanowi tej samej jednostki chorobowej za które wypłacono świadczenie.
Karencja na poważne zachorowanie wynosi 60 dni liczone od rozpoczęcia się ochrony ubezpieczeniowej
Okres karencji nie obowiązuje jeżeli jest ciągłość ubezpieczenia i została wykupiona klauzula nr 4.
Kiedy płacimy?

gdy nie doszło do śmierci Ubezpieczonego przez okres co najmniej 30 dni od potwierdzenia przez lekarzy
poważnego zachorowania

w przypadku gdy Ubezpieczony nie ukończył 25 lat w dniu potwierdzenia przez lekarza poważnego
zachorowania

na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej poważne zachorowanie
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
12
Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej
niezdolności do nauki lub pracy
Krótkotrwała niezdolność do nauki lub pracy – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
niezdolność do nauki (uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych) lub pracy, która nie
ma charakteru stałego. Zwolnienie tylko z zajęć sportowych, treningów nie oznacza niezdolności do nauki
(zajęć dydaktycznych) lub pracy.
Do wyboru zasiłek dzienny w wysokości:
5 zł (nie więcej niż 900 zł) lub 10 zł (nie więcej niż 1800 zł) lub 15 zł (nie więcej niż 2 700 zł) za każdy dzień
niezdolnosci do nauki lub pracy (w ramach s.u. częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw)
Kiedy płacimy?



za każde pełne 30 dni niezdolności do nauki lub pracy
na podstawie zwolnienia lekarskiego
do wyczerpania limitu odpowiedzialności
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
13
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji
Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów
lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rehabilitacją stanowiącą
integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolną
lekarza, mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych
w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów
Do wyboru limit w wysokości:
2% lub 5% lub 10% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
Kiedy płacimy?
 świadczenie przysługuje pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
spowodowany został nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową
 gdy koszty zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zaistnienia nw
 na podstawie imiennych rachunków/faktur
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
14
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia
lub nabycia środków specjalnych
Środki specjalne – zalecone przez lekarza i określone w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU
środki niezbędne dla wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem
Do wyboru limit w wysokości:
5% lub 10% lub 20% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
Kiedy płacimy?

świadczenia przysługuje pod warunkiem, że konieczność korzystania ze środków specjalnych wynika ze stanu
zdrowia Ubezpieczonego będącego bezpośrednim następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową

zwrot kosztów następuje w związku z niezbędnymi z medycznego punktu widzenia udokumentowane koszty
wypożyczenia, naprawy lub nabycia środków specjalnych, pod warunkiem, że poniesione zostały poniesione
w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku

koszty naprawy lub wypożyczenia nie mogą przekraczać kosztów zakupu nowego sprzętu

zwrot kosztów następuje na podstawie imiennych rachunków/faktur w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia
leczenia
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
15
Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy
Do wyboru limit w wysokości:
5% lub 10% lub 20% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw
Kiedy płacimy?
 świadczenia z tytułu niniejszego ryzyka przysługuje pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia
zawodowego Ubezpieczonego spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową

zwrot kosztów następuje w związku z niezbędnymi z medycznego punktu widzenia udokumentowane
koszty przekwalifikowania zawodowego inwalidy, pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie
nie dłuższym niż 30 miesięcy od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku

celowość przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego oceniana jest na podstawie orzeczenia
wydanego przez lekarza orzecznika ZUS

zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy dokonywany jest na podstawie imiennych
rachunków/faktur
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
16
Klauzula nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci
prawnego opiekuna Ubezpieczonego
Świadczenie przysługuje maksymalnie do limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000 zł w całym
okresie ubezpieczenia, niezależnie od ilości zdarzeń objętych niniejszym ryzykiem i ilości
Ubezpieczonych, którym świadczenie z tytułu śmierci danego prawnego opiekuna przysługuje
w ramach umowy
Kiedy płacimy?
 gdy Ubezpieczony nie ukończył 25 roku życia i pozostawał na utrzymaniu prawnego opiekuna
w dniu jego śmierci
 śmierć opiekuna prawnego nastąpiła w okresie ubezpieczenia
 świadczenie wypłacane jest w oparciu o uzasadnione okolicznościami, faktycznie poniesione
i udokumentowane rachunkami koszty pogrzebu oraz na podstawie aktu zgonu prawnego opiekuna
Ubezpieczonego
Ważne:
 w przypadku, gdy w następstwie danego zdarzenia, uprawnionymi do otrzymania zwrotu kosztów
z tytułu pogrzebu prawnego opiekuna jest więcej niż jeden Ubezpieczony, kwota świadczenia
wypłacana jest proporcjonalnie na wszystkie osoby uprawnione do tego świadczenia
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
17
Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego
opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Do wyboru limit w wysokości:
15% lub 25% lub 50% sumy ubezpieczenia wskazanej na śmierć i 100% trwały uszczerbek na zdrowiu
wskutek nw
Kiedy płacimy?
 śmierć prawnego opiekuna nastąpiła w okresie ubezpieczenia

zgon prawnego opiekuna Ubezpieczonego nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku

świadczenie przysługuje pod warunkiem, że Ubezpieczony w dniu zajścia zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia nie ukończył 25 roku życia i pozostawał na utrzymaniu prawnego opiekuna

świadczenie wypłacane jest na podstawie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wystawionego przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
18
Klauzula nr 11 – dodatkowy miesiąc ubezpieczenia
Tylko dla uczniów ostatnich klas liceów i techników
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
19
Klauzula nr 12 – OC Dyrektora Placówki Oświatowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu
niedozwolonego popełnionego w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
zawodu Dyrektora placówki oświatowej

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

Suma gwarancyjna wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na każde zdarzenie
w wysokości trzech pensji brutto Ubezpieczonego z dnia zaistnienia zdarzenia
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
20
Klauzula nr 13 – OC personelu placówki oświatowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu
niedozwolonego popełnionego w związku ze sprawowaniem przez Ubezpieczonego funkcji
oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, administracyjnych w odniesieniu do dzieci,
młodzieży, osób uczących się objętej działaniem palcówki oświatowej, w tym funkcji
sprawowanych przez Ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na koloniach,
wycieczkach i obozach

Wysokość sumy gwarancyjnej, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, może być
równa:
 wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla następstw nieszczęśliwych
wypadków określonej na ryzyko śmierci i 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu
odpowiadającej sumie ubezpieczenia jednego ucznia;
 kwocie 100 000 zł
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
21
Klauzula nr 14 – odpowiedzialność na za mienie powierzone na
przechowanie do szatni

Ubezpieczonym jest właściciel mienia powierzonego od kradzieży lub zaginięcia,
z szatni prowadzonej przez placówkę oświatową i zlokalizowanej na jej terenie

zajście zdarzenia musi być w okresie ubezpieczenia i zgłoszone pisemnie w placówce
oświatowej najpóźniej następnego dnia roboczego od zaistnienia zdarzenia

COMPENSA ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że mienie powierzone znajduje
się w:
 szatni, a potwierdzeniem oddania mienia jest dokument lub numerek przypisany
do danego wieszaka
 pomieszczeniu wydzielonym boksami dla poszczególnych grup (np. klas)
 szafkach, w których przechowywane jest mienie (szafki indywidualne)

suma ubezpieczenia wynosi 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie
w wysokości 150 zł
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
22
Klauzula nr 15 – OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego
w placówce oświatowej

Ubezpieczonym w ramach niniejszej klauzuli jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca kuchnię i stołówkę dla
potrzeb danej placówki oświatowej

Suma gwarancyjna wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie
ubezpieczenia nie więcej niż 500 zł na jedno zdarzenie

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody
będące następstwem zdarzenia, który wystąpił na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
23
Dziękuję za uwagę
Departament Ubezpieczeń
Indywidualnych
Szkolne 2015 / 2016
24
Download