Załącznik nr 1

advertisement
Załącznik nr 1
Data
utworzenia
zbioru
Cel
przetwarzania
danych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
nazwa zwyczajowa lub własna,
w formie papierowej, system teleinformatyczny,
nazwa programu (aplikacji),
poziom bezpieczeństwa:
- pdst – podstawowy
- podw-podwyższony
- wys – wysoki
(5) klauzula tajności zbioru danych/klasyfikacja:
Z – zastrzeżony,
PF – poufny,
T – tajny,
R – podlegający rejestracji (zgłoszeniu),
N – niepodlegający rejestracji (zgłoszeniu),
O – powierzony do przetwarzania przez podmiot zewnętrzny.
(1)
(2)
(3)
(4)
7.
8.
9.
Podmioty,
którym dane są
udostępniane
(przekazywane)
10.
11.
Zakres
przetwarzanych
danych
Klauzula tajności
zbioru danych
/klasyfikacja (5)
Podstawa
prawna
utworzenia
zbioru
danych
Poziom
bezpieczeństwa
dla zbioru (4)
Nazwa
komórki lub
jednostki
organizacyjnej
Tryb
uzyskiwania
danych
Nazwa
zbioru
danych (1)
Program, w
którym
przetwarzany
jest zbiór danych
(3)
L.p.
Forma
funkcjonowania
zbioru danych
(2)
Wzór „Wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Uczelni”
12.
13.
Download