Zakazy konkurencji

advertisement
Dr Jacek Borowicz
ZAKAZY KONKURENCJI
W trakcie trwania
stosunku pracy
Art. 1011. § 1
Po ustaniu
stosunku pracy
(klauzula konkurencyjna)
Art. 1012. § 1.
ZAKAZ KONKURENCJI
W trakcie trwania
stosunku pracy
Art. 1011. § 1
każdy pracownika
ZAKAZY KONKURENCJI
Po ustaniu
stosunku pracy
(klauzula konkurencyjna)
Art. 1012. § 1.
pracownik mający dostęp
do szczególnie ważnych informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę
„W zakresie określonym w odrębnej
umowie”
Umowa o pracę
+
umowa (lub umowy) o zakazie
konkurencji
Art. 1013. k.p.
Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1
i w art. 1012 § 1, wymagają
pod rygorem nieważności
formy pisemnej.
PRACOWNIK NIE MOŻE:



prowadzić działalności konkurencyjnej
wobec pracodawcy, ani też
świadczyć pracy w ramach stosunku pracy,
lub
świadczyć pracy na innej podstawie na
rzecz podmiotu prowadzącego taką
działalność
Umowa o zakazie konkurencji w każdym
przypadku określa:

przedmiot zakazanej działalności/pracy

zakazane formy zachowań konkurencyjnych
Okres obowiązywania umowy
o zakazie konkurencji
W trakcie trwania
stosunku pracy
Po ustaniu
stosunku pracy
Umowa
o zakazie konkurencji
w trakcie trwania
stosunku pracy
KONSEKWENCJE DLA STRON
STOSUNKU PRACY
Umowa
o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy
(klauzula konkurencyjna)
SPECYFIKA TREŚCI
Klauzula konkurencyjna poza
określeniem przedmiotu i form
zakazanej konkurencji zawiera:
wskazanie okresu na jaki jest zawarta
 wskazanie odszkodowania należnego
pracownikowi z tytułu tego zakazu

Czy można zawrzeć klauzulę
konkurencyjna np. na 20 lat albo do
dnia przejścia pracownika na
emeryturę?
KLAUZULA KONKURENCYJNA
KONSEKWENCJE DLA BYŁYCH STRON
STOSUNKU PRACY
Zenon B. pracował w marketingu w
zakładach tekstylnych „Spodenki SA”. Ma
klauzulę konkurencyjną na 2 lata. Zwolnił
się z pracy i pracuje teraz w marketingu w
zakładach mięsnych „Golonka Sp. z o.o.”.
Poprzedni pracodawca odmawia wypłaty
odszkodowania mówiąc, że nie ma podstaw
bo Zenon ma przecież pracę, nie jest
bezrobotny z powodu zakazu konkurencji.
Zenon B. zawarł ze swoim pracodawcą
Zakłady Tekstylne „Spodenki SA” klauzulę
konkurencyjną na 2 lata. W umowie tej nie
ma jednak ani słowa o odszkodowaniu o
którym mowa w art. 1012. § 1.i §3 kp.
Zenon B. pracował w marketingu w
zakładach tekstylnych „Spodenki SA”. Ma
klauzulę konkurencyjną na 2 lata. Zwolnił
się z pracy i z konieczności pracuje teraz w
księgowości
w
zakładach
mięsnych
„Golonka Sp. z o.o.”. Jednak zawsze
uwielbiła
branżę
odzieżową…Dzisiaj
dowiedział się, że „Spodenki SA” zmieniły
profil i nazwę zajmując się od teraz
produkcją bielizny pościelowej pod nazwą
„Prześcieradełko SA”.
Download