Zakaz konkurencji - Konfederacja Lewiatan

advertisement
Zakaz konkurencji
Kodeks pracy art. 1011 - 1014
Art.
1
101
- brak umowy o zakazie konkurencji nie oznacza
zupełnej swobody pracodawcy w tym zakresie
(art. 100§2 pkt 4 i 5),
- podjęcie działalności konkurencyjnej wobec
pracodawcy uzasadnia wypowiedzenie umowy o
pracę na czas nieokreślony oraz bez
wypowiedzenia z winy,
- odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji
może stanowić podstawę wypowiedzenia lub
rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę,
Działalność konkurencyjna - pojęcie
- jeżeli wykonywane przez pracownika świadczenia są
adresowane chociażby częściowo do tego samego kręgu
odbiorców,
- prowadzenie przedsiębiorstwa na rachunek innej osoby,
występowanie w charakterze jej pełnomocnika,
pośrednika czy doradcy. Najszersze granice zakazu
konkurencji będą zawsze wyznaczane przez zakres
rzeczywiście (a nie tylko potencjalnie) prowadzonej
przez konkretnego pracodawcę działalności,
- prowadzenie przez pracownika we własnym imieniu
lub za pośrednictwem osoby trzeciej działalności
mieszczącej się w przedmiocie działania pracodawcy,
bez względu na jego rodzaj i czy jest ona podejmowana
w celach zarobkowych, czy bezpłatnie,
Działalność konkurencyjna – pojęcie (c.d.)
- działalność wchodząca w przedmiot działania
pracodawcy; nie ma znaczenia czy chodzi o
działalność podstawową, czy uboczną, faktycznie
wykonywaną, czy potencjalnie możliwą do
wykonania, samodzielną (niepodporządkowane
stosunki
umowne),
czy
niesamodzielną
(podporządkowane stosunki umowne), odpłatną,
czy nieodpłatną, bezpośrednią (bezpośredni
stosunek umowny), czy pośrednią (pośredni
stosunek umowy np. zastępcy lub pomocnicy albo
tzw. faktyczne i bezumowne wykonywanie
działalności), wykonywaną na określonym
obszarze, czy na całym świecie.
Podmioty i forma zawarcia umowy
- pracownik (bez względu na stanowisko pracy, w
tym młodociany) i pracodawca (w tym podmiot
przejmujący zakład wg art. 231 K.p.),
- forma pisemna pod rygorem nieważności,
- wymóg zawarcia zakazu konkurencji w odrębnej
umowie,
- przechowywanie umowy o zakazie konkurencji w
aktach osobowych pracownika,
- zawarcie umowy o zakazie konkurencji w chwili
nawiązania lub trwania stosunku pracy,
- umowa o zakazie konkurencji nie może
dyskryminować pracownika,
Sankcje za naruszenie zakazu konkurencji
- kary porządkowe,
- rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika,
- odpowiedzialność materialna pracowników w
przypadku poniesienia szkody przez pracodawcę,
Zakaz konkurencji po zakończeniu stosunku
pracy - art. 1012
- wymóg zawarcia zakazu konkurencji w umowie
na piśmie pod rygorem nieważności,
- objęcie pracowników mających dostęp do
szczególnie ważnych informacji,
- sprecyzowanie: zakresu informacji i zasięgu
terytorialnego zakazu, rodzaju działań i kręgu
podmiotów, czasu trwania zakazu i wysokości
odszkodowania,
- umowa o zakazie konkurencji może być dłuższa
niż umowa o pracę,
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
- wygaśnięcie z upływem terminu jej zawarcia,
- rozwiązanie umowy pod warunkiem zawarcia
klauzuli o wypowiedzeniu i wskazania
okoliczności stanowiących przesłankę jej
wypowiedzenia,
- rozwiązanie na mocy porozumienia stron,
- ustanie przed terminem z chwilą nieistnienia
przyczyn warunkujących zakaz konkurencji,
- ustanie przed terminem, gdy pracodawca nie
wypłaca odszkodowania,
Download