obowiazywanie-umow-omowienie

advertisement
Obowiązywanie umów - kwestia ważności, przyczyny nieważności, wygaśnięcia, wypowiedzenia,
zawieszenia i wpływ wojny na umowy międzynarodowe.
Zasada „świętości umów” - jeśli zgodę wyrażono we właściwej formie i umowa została zawarta,
strony umowy zobowiązane są wykonać w dobrej wierze jej postanowienia. Ma ona zastosowanie
do wszystkich ważnie zawartych i będących w mocy umów międzynarodowych. Nie można
powołać się na prawo wewnętrzne jako usprawiedliwienie nie wypełniania umowy.
Nieważność umowy międzynarodowej:
związanie z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów dotyczącego zawierania umów,
wady oświadczenia woli,
przekroczenie przez przedstawiciela jego upoważnienia do wyrażania zgody
błąd
podstęp
przekupstwo
przymus wobec przedstawiciela państwa
przymus wobec państwa
niezgodność z ius cogens
Wygaśnięcie umowy międzynarodowej:
przewidziane w samej umowie
upływ czasu, na jaki umowa została zawarta
spełnienie się warunku rozwiązującego
wypowiedzenie umowy zgodnie z jej postanowieniami
nieprzewidziane
uchylenie umowy zgodną wolą stron,
utrata podmiotowości przez jedną ze stron,
możliwość jednostronnego wycofania się
ze względu na wyjątkowe okoliczności.
Wypowiedzenie - większość umów, zwłaszcza bezterminowe posiada klauzule przewidujące
możliwość wypowiedzenia (wyjątek to umowy graniczne i traktaty pokojowe). Wypowiedzenie
skutkuje zazwyczaj nie natychmiastowo ale w jakiś czas po notyfikacji. Umowa dwustronna po
wypowiedzeniu przez jedną ze stron wygasa, ale umowa wielostronna przestaje tylko obowiązywać
stronę która ją wypowiedziała. Jeśli jednak ilość stron w umowie wielostronnej spadnie poniżej
pewnego minimum - umowa taka wygasa.
Wpływ wojny na umowy międzynarodowe
te które regulują stosunki pokojowe i przeznaczone są na czas pokoju. Mogą w czasie wojny ulec
zawieszeniu (umowy wielostronne) a część może wygasnąć (umowy dwustronne)
te które regulują stosunki wojenne i przeznaczone są na czas wojny. Z chwilą wypowiedzenia wojny
nie tylko zachowują moc obowiązującą ale mają w czasie konfliktu pełne zastosowanie i muszą być
wykonywane (np. umowy regulujące sposób prowadzenia wojny)
Ta sama umowa może zawierać postanowienia postanowienia obu rodzajów, ponadto postanowienia
niektórych umów mogą obowiązywać zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Np. traktat w sprawie
Kanału Sueskiego z 1888 stanowi że kanał ma być wolny i otwarty w czasie wojny i pokoju.
Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej
Wykład - Nieważność
Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej
Źródła prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe publiczne - umowy międzynarodowe
Źródła prawa międzynarodowego-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download