wzór o*wiadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC

advertisement
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku, zmiany zakładu
ubezpieczeń
Uwaga! Powyższy wzór ma zastosowanie do wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
komunikacyjnego w przypadku, gdy posiadacz pojazdu zamierza zmienić zakład ubezpieczeń
nie zawierając następnej (nie kontynuując) umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela.
Uwaga! Wypowiedzenie uznaje się za złożone z dniem złożenia wypowiedzenia w zakładzie
ubezpieczeń, u agenta współpracującego z tym zakładem ubezpieczeń bądź z dniem nadania w
placówce Poczty Polskiej. Należy pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia aby
uniknąć kar za nieposiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC
komunikacyjnego.
Uwaga! Aby wypowiedzenie było skuteczne musi zostać złożone najpóźniej w przedostatnim
dniu trwania umowy ubezpieczenia.
Uwaga! Co do zasady wypowiedzenie umowy obowiązkowego OC komunikacyjnego musi być
dokonane w formie pisemnej. Wyklucza to możliwość wypowiedzenia np. w formie
wiadomości email bądź faksu.
Warszawa, dnia 22.02.2014 r.
Anna Nowak
ul. Krótka 100
00-001 Warszawa
XYZ
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Nowowiejska 1
00-902 Warszawa
-----------------------------------------
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
W związku z posiadaniem pojazdu marki Fiat o nr rej WPK 123465 zawarłam z
XYZ TU S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych.
Umowa została zawarta na okres od dnia 15 marca 2013 r. do dnia 14 marca 2014 r.
(seria i nr polisy OCK 987654).
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
wypowiadam powyższą umowę z zachowaniem terminu ustawowego.
Anna Nowak
Download