umowy-miedzynarodowe-w-dziedzinie-ubezpieczenia

advertisement
UMOWY MIĘDZYNARODOWE w dziedzinie ubezpieczenia społecznego.
Po raz pierwszy wymienione są w Konstytucji z 1997 roku. W zakresie prawa ubezpieczeń
społecznych dotyczą praw i obowiązków obywateli. Wymagają zgody uprzednio wyrażonej w
ustawie. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu stanowi część krajowego
porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana. Umowy międzynarodowe zawarte w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych ratyfikowane za uprzednią zgoda wyrażoną w ustawie maja
pierwszeństwo przed ustawą , gdy ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
W naszej dziedzinie Polska zawarła wiele umów międzynarodowych z: Niemcami, Austrią, Anglią,
Francją, Luksemburgiem, Hiszpanią, Holandią, Libią, Czechosłowacją. Nigdy nie było umowy z
Rumunią ani ZSRR. :D
Aktualnie te umowy zawarte w dziedzinie ubezp. społ. po 1 maja 2004 zostały uchylone. Wynika to
z wejścia w życie na obszarze Polski zarządzenia nr 1408 z 1971 roku o stosowaniu systemu
zabezpieczeń społecznych do pracowników i osób samodzielnie zarobkujących oraz członków ich
rodzin. Z art. 6 wynika skutek uchylenia.:
Artykuł 6 Konwencje o zabezpieczeniu społecznym, które zostają zastąpione przez niniejsze
rozporządzenie W ramach zakresu podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania
niniejszego Rozporządzenia, zastępuje ono,(z zastrzeżeniami), każdą konwencję dotyczącą
zabezpieczenia społecznego wiążącą: a / bądź wyłącznie dwa lub więcej Państwa członkowskie; b /
bądź co najmniej dwa Państwa członkowskie i jedno lub kilka innych Państw, o ile chodzi o
przypadki, których uregulowanie nie wymaga udziału instytucji jednego z tych ostatnich Państw.
Utrzymano więc w mocy umowy z tymi państwami, które nie uzyskały statusu członków UE. Z
umów międzynarodowych wynika: 1. uściślają, jakie ryzyka są chronione nawzajem w danych
państwach - rzadko wszystkie się pokrywają, zwykle ochrona dotyczy świadczeń długoterminowych
2. zawsze regulują problem delegowania i podlegania ustawodawstwu w okresie delegowania,
określają okres delegowania od 6 miesięcy do 3 lat
3. w umowie można w inny sposób określić podleganie ustawodawstwu w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych - albo jednego, albo drugiego państwa
4. ustanawia się instytucję łącznika, udzielają sobie oni pomocy m. in. Przy gromadzeniu
dokumentów, koniecznych dla uzyskania uprawnienia.
5. zasady rozliczeń finansowych z tytułu udzielania nawzajem świadczeń
6. zwykle też postanowienia o tym, że okresy spełnione pod rządami drugiego państwa podlegają
zsumowaniu z okresami pierwszego państwa, któremu ubezpieczony podlega,
7. zwykle wyłączają z zakresu regulacji pomoc społeczną oraz ochronę z tytułu pomocy dla ofiar
wojen i ich skutków.
Zbieg tytułów do ubezpieczeń-opracowanie
Usługa ubezpieczeniowa
Swoboda zawierania umów - wykład
Zbiegi tytułów w UE-opracowanie
Kryteria podziału ubezpieczeń
Ubezpieczenia majątkowe - wykład.
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download