EKONOMIA, FBiU

advertisement
PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
DLA KIERUNKU EKONOMIA - STUDIA I STOPNIA
PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
(POZIOM LICENCJACKI)
SPECJALNOŚĆ: FINANSE, BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
PYTANIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Funkcje i formy pieniądza.
Charakterystyka przedmiotu ekonomii.
Różnice występujące pomiędzy systemem gospodarki rynkowej i gospodarki
centralnie sterowanej.
Pojęcie szarej strefy w gospodarce - przyczyny powstawania oraz sposoby
ograniczania.
Warunki istnienia gospodarki rynkowej.
Sposoby ograniczania bezrobocia.
Różnice
występujące
pomiędzy
inwestycjami
bezpośrednimi
a inwestycjami portfelowymi.
Cele polityki gospodarczej.
Cechy konkurencji doskonałej.
Relacje zachodzące między systemem podatkowym a rozwojem gospodarki.
Podstawowe wpływy i wydatki budżetowe.
Współzależności występujące pomiędzy inflacją a bezrobociem.
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju firmy.
Rodzaje i funkcje podatków.
Rodzaje i przyczyny bezrobocia.
Podstawowe źródła wzrostu gospodarczego.
Instrumenty polityki gospodarczej.
Struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Polski.
Struktura geograficzna i towarowa handlu międzynarodowego.
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski i jej podstawowe cele.
Czynniki kształtujące podaż i popyt.
Wzajemne związki i współzależności zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwem
a państwem.
Kryteria podziału i klasyfikacja przedsiębiorstw.
Czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną kraju lub regionu.
Rola sektora MSP w polskiej gospodarce.
Konsekwencje gospodarcze stosowania zasad wolnego handlu i polityki
protekcjonizmu.
Mierniki wzrostu gospodarczego.
Rola kapitału zagranicznego w rozwoju polskiej gospodarki .
Podstawowe bariery handlu międzynarodowego.
Główne przyczyny kryzysu 2008-2013 i formy jego przezwyciężania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Pojęcie i funkcje finansów.
Rola NBP w systemie bankowym.
Nadzór bankowy w Polsce – organizacja i zadania.
Rozwój nowoczesnych usług bankowych – oferta i techniki.
Rynek kredytów konsumpcyjnych i inwestycyjnych w Polsce.
Banki spółdzielcze w Polsce, kierunki unowocześniania i rozwoju.
Standardy UE wprowadzone po 2000 r. w polskim prawie bankowym.
Rozwój rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce po 2000 r. Ważniejsze
instytucje rynku ubezpieczeń i ich rola.
Zreformowany system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Organizacja
i zadania.
Nadzór finansowy na rynku ubezpieczeń.
KRUS w polskim systemie ubezpieczenia społecznego. Organizacja, zadania,
efektywność.
Budowa Jednolitego Rynku Ubezpieczeń w UE.
Polityka finansowa UE i jej wpływ na działalność krajowych banków centralnych.
Funkcje ubezpieczeń.
Podmiotowa i przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych.
Polityka pieniężna, jej cele i instrumenty.
Kredytowa kreacja pieniądza.
Podaż pieniądza a inflacja.
Rynek finansowy, jego podział i funkcje.
Bank centralny a banki komercyjne (funkcje i zadania).
Niezależność banku centralnego.
Charakterystyka polskiego systemu bankowego.
Charakterystyka dochodów i wydatków budżetu państwa.
Polityka fiskalna i jej narzędzia.
Podatki i ich klasyfikacja.
Deficyt budżetowy i dług publiczny.
Podstawowe metody finansowania przedsiębiorstw.
Kapitał własny i obcy w finansowaniu przedsiębiorstw.
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw, cele i kryteria oceny jej funkcjonowania.
Download