PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC

advertisement
PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO
PRAC LICENCJACKICH
Kierunek EKONOMIA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
stacjonarne na rok akademicki 2015/16
Przykładowe zakresy tematyczne:
Dr Marek JARZĘBIŃSKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez krajowe i
zagraniczne zakłady ubezpieczeń w Polsce i w ramach EOG.
Ocena efektywności ekonomicznej systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce.
Organizacja rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce (KNF, PIU itp.).
Nadzór rynku ubezpieczeniowego w Polsce.
Europejski system nadzoru rynku ubezpieczeniowego
Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Solvency I i II)
Działalność zakładów ubezpieczeń z krajów EOG w Polsce.
Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce.
Działalność krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą.
Charakterystyka wybranych rodzajów ubezpieczeń dział I (na życia) lub ubezpieczeń działu II
(majątkowych i pozostałych osobowych).
Produkty strukturyzowane w Polsce.
Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń (ocena wypłacalności).
Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie.
Determinanty ryzyka ubezpieczeniowego.
Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie.
Działalność agentów ubezpieczeniowych.
Analiza rynku brokerskiego w Polsce.
Działalność brokerów ubezpieczeniowych.
Instytucje systemu zabezpieczenia społecznego.
Charakterystyka wybranych rodzajów ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych,
wypadkowych, chorobowych).
Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.
Ocena realizacji reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce.
Emerytury i renty z funduszu ubezpieczeń społecznych (I filar)
Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych (II filar)
Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych
Indywidualne konta emerytalne (III filar).
Analiza rynku indywidualnych kont emerytalnych.
Pracownicze programy emerytalne.
Działalność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych.
30 Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych.
31 Konkurencja i koncentracja na rynku otwartych funduszy emerytalnych
32 Dowolny, zaproponowany przez dyplomanta/kę.
Dr Piotr Łasak
1. Regulacja i nadzór rynku finansowego:


mechanizmy regulacyjne i nadzorcze (np. kształtowanie systemu nadzoru, funkcjonowanie instytucji
nadzoru, tworzenie sieci bezpieczeństwa finansowego),
reformy przeprowadzane w zakresie nadzoru i regulacji rynków finansowych.
2. Kryzysy finansowe i walutowe:



krajowe i regionalne kryzysy finansowe i walutowe (analiza przyczyn, mechanizmów a także sposoby
wychodzenia z kryzysów),
problemy oraz upadłości instytucji finansowych (banków, funduszy inwestycyjnych),
kryzys finansowy 2007-2008 (przyczyny, przebieg, skutki), kryzys zadłużeniowy w Europie.
3. Wybrane obszary dotyczące funkcjonowania gospodarki światowej:



analiza struktur: handlu międzynarodowego, działalności inwestycyjnej, działalności produkcyjnej
i kształtowania globalnych łańcuchów dostaw.
problematyka kształtowania kursów walutowych, kształtowanie sytuacji płatniczej, ewolucja systemów
pieniężnych, międzynarodowe rozliczenia finansowe
funkcjonowanie korporacji transnarodowych oraz rozwój wybranych globalnych gałęzi przemysłu.
4. Działalność instytucji międzynarodowych:


funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank
Światowy, Światowa Organizacja Handlu oraz ich rola we współczesnej światowej gospodarce
różne problemy gospodarcze, związane z funkcjonowaniem wyż. wym. instytucji, np. problemy
związanie z liberalizacją wymiany handlowej lub działalność pomocowa w sytuacjach kryzysowych.
5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:


finansowanie przedsiębiorstw i kształtowanie struktury kapitału, finansowe aspekty dotyczące decyzji
inwestycyjnych, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw
analiza finansowa (również wybrane jej obszary np. analiza płynności lub rentowności
przedsiębiorstwa).
Dr Sławomir Wyciślak
Podstawowe problemy gospodarki globalnej
Zjawiska kryzysowe w globalnej gospodarce
Zrównoważony rozwój w gospodarce globalnej
Międzynarodowe łańcuchy dostaw
Podstawy zarządzania informacją
Strategiczny wywiad gospodarczy w gospodarce globalnej
Podstawowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
(przesłanki, strategie, modele)
Finanse w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (źródła finansowania, unikanie
opodatkowania, zarządzanie ryzykiem)
Marketing w działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (standaryzacja i adaptacja,
produkt, kanały dystrybucji, promocja międzynarodowa, ceny w marketingu międzynarodowym, efekt kraju
pochodzenia)
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych (pozyskiwanie personelu, wynagradzanie,
różnice kulturowe)
Podstawy logistyki międzynarodowej (obsługa zamówień, zarządzanie zapasami, magazyn opakowanie,
transport, koszty logistyczne)
Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw
Modele eko biznesu
Ekonomia współpracy i circular economy
Międzynarodowe sieci gospodarcze
MSP na rynku międzynarodowym
Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym: Japonia, USA, Niemcy, Wielka Brytania
Dr Mariusz Trojak
1. Modele rozwoju regionalnego.
2. Efektywność jednostek samorządu terytorialnego (modele parametryczne i nieparametryczne).
3. Modele wyceny przedsiębiorstw i aktywów finansowych.
4. Stabilność finansowa.
5. Ryzyko systemowe.
Dr Anna Zachorowska – Mazurkiewicz
- nierówności ekonomiczne w współczesnym globalizującym się świecie
(nierówności wewnątrz społeczeństw, jak i między narodami);
- dyskryminacja ekonomiczna w skali mikro, makro i globalnej
(dyskryminacja oparta na płci, grupie etnicznej);
- ekonomia rozwoju (rozwój gospodarczy i społeczny, problemy krajów
rozwijających i transformujących się);
- heterodoksyjne kierunki myśli ekonomicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem ekonomii instytucjonalnej (ewolucyjnej)(rola historii i
instytucji społecznych, takich jak rodzina, religia, szkoła) w kształtowaniu gospodarki
UWAGA !
Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość
zapisania się na seminarium.
OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Wyżej wymienione tematy stanowią jedynie przykłady problematyki seminarium, mile widziane własne
propozycje uczestników.
Download