Wypowiedzenie Rodzaje wypowiedzeń :

advertisement
Wypowiedzenie
Wypowiedzenie
– wyraz lub zespół wyrazów gramatycznie uporządkowanych, służący
porozumiewaniu się.
Rodzaje wypowiedzeń :
a) Zdanie - wypowiedzenie, które zawiera formę osobową czasownika, np. Wczoraj byłem w
kinie; Czytam.
b) Wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika
– równoważnik zdania – wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika, ale
na podstawie kontekstu można ją wprowadzić budując zdanie lub zawiera formę
nieosobową czasownika.
Równoważniki
niewerbalne
Równoważniki werbalne
Imiesłowowy
równoważnik zdania
Takie, w których brak
jakichkolwiek
form
czasownika
mogących
pełnić funkcję orzeczenia
np. Już czas (już jest czas),
Kto tam? ( Kto tam jest?),
Nareszcie
wiosna
(
nareszcie
nadeszła
wiosna)
Takie, w których obecny np. Milczeć!, Robi się,
jest czasownik w formie trzeba więcej…, Umyto
nieosobowej
naczynia,
Prawdę
mówiąc…
Taki, w którym obecny jest Np. Idąc ulicą, spotkałem
imiesłów przysłówkowy.
znajomego.
c) wykrzyknienie – wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika i
niemożliwe jest jej wprowadzenie. Wyraża postawę uczuciowa nadawcy i zakończone jest
wykrzyknikiem. np. Halo!, Człowieku!, Do diaska!
d) zawiadomienie - wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika i
niemożliwe jest jej wprowadzenie.
Download