Wygaśnięcie umowy Rozwiązanie umowy Odstąpienie od umowy

advertisement
Wygaśnięcie umowy
Rozwiązanie umowy
Odstąpienie od umowy
MONIKA DRELA
SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA
Tylko
jeżeli świadczenie jest
jednorazowe
I
Umowa została idealnie wykonana
ROZWIĄZANIE UMOWY
 Art.
77 kc – forma
 Skutek ex nunc albo ex tunc
 Wzajemne porozumienie stron
WYGAŚNIĘCIE UMOWY
-
spełnienie świadczenia
 - nieważność względna – uchylenie
się od skutków oświadczenia woli
 - ziszczenie się warunku
rozwiązującego
 - śmierć strony przy umowach
osobistych
UMOWY ZE ŚWIADCZENIEM
CIĄGŁYM/OKRESOWYM
- umowy na czas określony
 - umowy na wykonanie określonego zadania

- wypowiedzenie umowy z zachowaniem
terminu wypowiedzenia (art. 365(1) KC)
 - wypowiedzenie umowy ze skutkiem
natychmiastowym – jako sankcja lub normalny
sposób wygaśnięcia umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jednostronne uprawnienie do zniweczenia
umowy, tak jakby jej nigdy nie było
Skutek ex tunc (wstecz – od początku stosunku
prawnego)
 Skutek ex nuc – przy umowach ze
świadczeniem ciągłym
 Skutek częściowy – świadczenie podzielne

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
- umowne prawo odstąpienia – 395, 492
(wzajemne)
 - zadatek 394 kc
 - umowy wzajemne – 491 kc


Umowy nazwane – przepisy szczególne np. 644
kc, 560 kc
Download