Pozew o przywrócenie do pracy

advertisement
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy
EMAIL: [email protected]
___________________________________________________________________________
……………….. (miejscowość), …………... (data)
Sąd Rejonowy ………………..
ul. ……………………………..
…………………………………
Powód:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
/imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
lub NIP/
Pozwany:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
/imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
lub NIP/
Wps: * tj. kwota jakiej żądamy tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
POZEW
o przywrócenie do pracy
Niniejszym wnoszę o:
1)
przywrócenie powoda do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy;
2)
przyznanie powodowi wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za okres ……………
liczonego jako ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
wniesienia pozwu do dnia zapłaty. * (nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres
wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc).
ewentualnie, w przypadku uznania przez tut. Sąd, że przywrócenie do pracy nie jest możliwe
lub jest niecelowe:
3)
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, na podstawie art. 45 k.p. w zw. z art. 471 k.p.
odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres …………………… liczonego jako
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia
pozwu do dnia zapłaty. *(w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy,
nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.)
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
4)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka (imię, nazwisko, adres do
doręczeń) – na okoliczność okresu zatrudnienia, powierzonych obowiązków, inne
…………………………………………………………………………………………..…..
5)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron – na okoliczność okresu
zatrudnienia, powierzonych obowiązków, inne ……………………………………………
6)
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu;
7)
przyznanie powodowi wydatków poniesionych w celu należytej obrony roszczeń; * wskazać
jakie, o ile wyły poniesione.
Uzasadnienie
I.
Stan faktyczny:
Powód zatrudniony był u pozwanego od …………….. roku, na podstawie umowy o prace z dnia
………….. na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem miesięcznym ……………….. zł brutto, na
stanowisku ………………..
Do obowiązków pracownika należało m. in. …………………….………………………………..
Powód wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i prawidłowo. *wskazać, jeżeli był nagradzany np.
premiami lub inaczej.
W dniu …………………… r. pracodawca wręczył powodowi wypowiedzenie umowy o pracę za
……………. Tygodniowym/miesięcznym wypowiedzeniem. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazał:
………………………………………………………………………………………………
Wskazana w uzasadnieniu przyczyna jest nieprawdziwa z następujących przyczyn:
…………………………………………………………………………………………………….……
II.
Żądanie przywrócenia do pracy z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia
umowy o pracę .
Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. „W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana
przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.”
W pierwszej kolejności należy podnieść, iż podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę z
powodem jest nieprawdziwa, a postawione zarzuty są niezgodne z rzeczywistością, co z kolei
powoduje, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Powód nigdy nie dopuścił się niewłaściwego wykonywania obowiązków związanych z
………………………………………………………………………………………………..…
Podnieść przy tym należy, iż przyczyny wskazane w wypowiedzeniu umowy o pracę, winny
być konkretne i rzeczywiste, z kolei podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu (jak to ma
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
miejsce w niniejszej sprawie) przyczyny pozornej, nierzeczywistej i nieprawdziwej jest
równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.
III.
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
W niniejszej sprawie brak było podstaw do rozwiązania z powodem umowy o prace, co z kolei
uzasadnia zasądzenie na rzecz powoda wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za okres
…………miesięcy.
Zgodnie z art. 45 § 1 k.p. „ W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę,
sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a
jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich
warunkach albo o odszkodowaniu”.
W przypadku uznania przez tut. Sąd, że przywrócenie do pracy nie jest możliwe lub jest niecelowe
wnoszę o odszkodowanie zgodnie z pkt. 4 petitum.
*W przypadku gdy na wynagrodzenie składają się obok miesięcznej pensji także inne składniki
majątkowe należy je uwzględnić ustalając wysokość odszkodowania lub wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy liczonego jako ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na podstawie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych
należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
______________
/podpis/
Załącznik: odpis pisma dla pozwanego;
Download