Pozew o ustalenie istnienia umowy na czas nieokreślony oraz o

advertisement
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy
EMAIL: [email protected]
___________________________________________________________________________
……………….. (miejscowość), …………... (data)
Sąd Rejonowy ………………..
ul. ……………………………..
…………………………………
Powód:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
/imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
lub NIP/
Pozwany:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
/imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
lub NIP/
Wps: * tj. kwota jakiej żądamy
POZEW
o ustalenie istnienia umowy na czas nieokreślony
oraz o zasądzenie odszkodowania
Niniejszym wnoszę o:
1)
ustalenie, że łącząca strony umowa o pracę z dnia ………….. r. jest umową o pracę na czas
nieokreślony;
2)
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, na podstawie art. 45 k.p. w zw. z art. 471 k.p.
odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres …………………… liczonego jako
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia
pozwu do dnia zapłaty. *(w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy,
nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.)
3)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka (imię, nazwisko, adres do
doręczeń) – na okoliczność okresu zatrudnienia, powierzonych obowiązków, inne
…………………………………………………………………………………………..…..
4)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron – na okoliczność okresu
zatrudnienia, powierzonych obowiązków, inne ……………………………………………
5)
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu;
6)
przyznanie powodowi wydatków poniesionych w celu należytej obrony roszczeń; * wskazać
jakie, o ile wyły poniesione.
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
Uzasadnienie
I.
Stan faktyczny:
Powód zatrudniony był u pozwanego od …………….. roku, na podstawie umowy o prace na czas
określony …………….. lat, za wynagrodzeniem miesięcznym ……………….. zł brutto, na
stanowisku ………………..
Do obowiązków pracownika należało m. in. …………………….………………………………..
Powód wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i prawidłowo. *wskazać, jeżeli był nagradzany np.
premiami lub inaczej.
W dniu …………………… r. pracodawca wręczył powodowi wypowiedzenie umowy o pracę za
……………. tygodniowym wypowiedzeniem bez podania przyczyny.
II.
Uzasadnienie żądania ustalenia istnienia umowy na czas nieokreślony:
Zgodne z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego niedopuszczalne jest zawarcie
wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za
dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy albo z
charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie, albo - gdy z innych
przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. (wyrok
Sądu Najwyższego z 25 października 2007 r. II PK 49/07).
W okolicznościach niniejszej sprawy zawarcie z powodem wieloletniej umowy o pracę na czas
określony było nadużyciem prawa ze strony pracodawcy. W ocenie powoda nie było podstaw
faktycznych i prawnych do ustalenia stosunku pracy przy wykonywaniu powierzonych mu czynności
na stanowisku …………………. na tak długi okres (………….. lat). W efekcie umowę należy
traktować jako bezterminową, a niewskazanie przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy jako
naruszenie przepisów kodeksu pracy.
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy terminowej może dochodzić ustalenia istnienia umowy
na czas nieokreślony także w postępowaniu sądowym wytoczonym w związku z odwołaniem od
wypowiedzenia warunków terminowego zatrudnienia (por. orzeczenie SR w Białymstoku VI Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 17 czerwca 2014 r. VI P 667/13).
III.
Żądanie zasadzenia odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia
umowy o pracę.
W związku z faktem, iż w ocenie powoda uzasadnionym jest żądanie uznania łączącej strony umowy
jako bezterminowej, do wypowiedzenia takiej umowy zastosowanie znajdzie art. 30 § 4 kodeksu
pracy.
Zgodnie z powołanym przepisem „W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być
wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.”
Tym samym niewskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy - jak to miało miejsce w
przedmiotowym stanie sprawy - należy traktować jako nadużycie prawa.
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
IV.
Wysokość odszkodowania.
W niniejszej sprawie brak było podstaw do rozwiązania z powodem umowy o prace, co z kolei
uzasadnia zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres
…………miesięcy. *(w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej
jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.)
W przypadku gdy na wynagrodzenie składają się obok miesięcznej pensji także inne składniki
majątkowe należy je uwzględnić ustalającć wysokość odszkodowania liczonego jako ekwiwalent za
urlop wypoczynkowy na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja
1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych
do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
______________
/podpis/
Załączniki:
1) odpis pisma dla pozwanego;
Download