zazalenie powoda co do kosztow procesu

advertisement
Wrocław, 10.10.2000 r
Sąd Okręgowy we
Wrocławiu
Wydział Gospodarczy
za pośrednictwem,
Sądu Rejonowego we
Wrocławiu
Powód: Jan Nowak
Ul. Kacza 12 Wrocław
Wpis do ewidencji
123456
UM we Wrocławiu
Pozwany: “INKA” s.c.
Ul. Kocia 12 we
Wrocławiu
Sgn. akt 123/aa/00
Wartość przedmiotu zaskarżenia:
222 zł.
Zażalenie powoda na postanowienie Sadu Rejonowego we
Wrocławiu
zawarte w pkt 4 wyroku z dnia 14.09.2000 r., sgn. akt
123/aa/00
Zaskarżam orzeczenie Sadu Rejonowego we Wrocławiu o
kosztach procesowych, zawarte w
powyższym wyroku, doręczonym w dniu
8.10.2000 r., i wnoszę :
1. Zmianę zaskarżonego orzeczenia o kosztach i
zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda
kosztów procesu w kwocie 222
zł
2. Zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania
zażaleniowego według
norm przepisanych,
Uzasadnienie
Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 14.09.2000 r.
rozstrzygnął spór o zapłatę
należności za transport i z dochodzonej przez
powoda kwoty 777 zł zasądził kwotę 776 zł a
koszty postępowania zniósł
wzajemnie.
Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił faktu, że zasądzoną na
rzecz powoda kwotę strony
ustaliły w czasie sporu, dokonując wspólnie
obrachunku należności za usługi transportowe.
Przepis art. 100 k.p.c.
stanowi, że sąd może kosztami procesu obciążyć jedną ze stron w
przypadku częściowego uwzględnienia żądania pozwu, jeżeli określenie
należnej sumy
zależało od wzajemnego obrachunku.
Wobec
powyższego zażalenie jest uzasadnione.
Jan
Nowak
Download