Kazusy III Kazus 1. Powód zawarł w dniu 11 listopada 2011 r. z

advertisement
Kazusy III
Kazus 1.
Powód zawarł w dniu 11 listopada 2011 r. z deweloperem umowę o wybudowanie lokalu za cenę
300 000 zł. W umowie zastrzeżono dla Powoda umowne prawo odstąpienia od umowy bez podania
terminu końcowego w przypadku zwłoki dewelopera.
Cena zakupu została sfinansowana w całości z kredytu udzielonego powodowi przez Bank S.A.
W umowie kredytowej strony zastrzegły, że w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, bank
nabywa wierzytelności Powoda przysługujące mu względem dewelopera o zwrot ceny lokalu oraz
o zapłatę kar umownych.
Wobec zwłoki dewelopera (pozwanego), powód twierdzi, że skutecznie odstąpił od umowy
deweloperskiej na podstawie art. 491 k.c. po uprzednim wezwaniu go do wydania lokalu i
wyznaczenia dodatkowego 3 miesięcznego terminu jego wydania, w związku z czym pozywa
dewelopera o zwrot ceny oraz o zapłatę kary umownej
W dniu 1 marca 2013 r. na rozprawie deweloper zarzuca, że umowne prawo odstąpienia od umowy
jest nieważne, w związku z tym powód nie mógł odstąpić od umowy. Zarzuca też, z ostrożności
procesowej, że to Bank jest wierzycielem, któremu przysługuje wierzytelność o zwrot pieniędzy.
Powód podniósł, że zawiadomił bank o pozwie i poinformował go o prawie przystąpienia do powoda
w charakterze interwenienta ubocznego, ale bank milczy, to powód zaś w całości spłaca kredyt i
obciążają go poszczególne raty kredytowe.
Zaproponuj rozstrzygnięcie
Kazus 2
Spadkodawca pozostawił czworo dzieci: A, B, C i D. Sporządził testament własnoręcz ny,
w którym częściowo rozporządził swym majątkiem, powołując A oraz B do połowy
spadku. B został prawomocnym wyrokiem uznany za niegodnego dziedziczenia.
Proszę przedstawić projekt postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
Proszę omówić instytucję przyrostu, podstawienia i podstawienia powierniczego.
Kazus 3
Pozwem wniesionym w dniu 27 marca 2015 r. powód Marek C. wniósł o zasądzenie od
„Auto-Salon” sp. z o.o. kwoty 98.000 zł tytułem zwrotu ceny za nabyty w dniu 15
stycznia 2014 r. samochód m-ki Opel Insygnia z powodu jego wad produkcyjnych, co
skutkowało odstąpieniem od umowy w dniu 17 grudnia 2014 r. Strona pozwana
wniosła o oddalenie powództwa, podniosła zarzut wygaśnięcia uprawnień z rękojmi,
gdyż powód winien wystąpić z roszczeniem do sądu w terminie rocznym od dnia
sprzedaży, a nadto, na wypadek nieuwzględnienia tego zarzutu, zgłosiła zarzut
potrącenia z tytułu korzystania przez powoda z przedmiotowego samochodu za okres
od odstąpienia do dnia wydania orzeczenia przez sąd w kwocie po 3.000 zł
miesięcznie, co na datę złożenia odpowiedzi na pozew, tj. 25 czerwca 2010 r., daje
kwotę 18.000 zł.
Proszę ocenić stanowiska stron, zaproponować rozstrzygnięcie i je uzasadnić.
Kazus 4
Wyrokiem zaocznym sąd rejonowy zasądził solidarnie od pozwanych B, C, D na rzecz powoda A
kwotę 100.000 zł. Od wyroku tego sprzeciw złożyli B i C domagając się uchylenia zaskarżonego
wyroku i oddalenia powództwa.
- czy w zaistniałej sytuacji wyrok zaoczny w stosunku do D uprawomocnił się?
- jakiej treści zarządzenie zobowiązujące pozwanych do uiszczenia opłaty wyda przewodniczący?
- jakiej treści wyrok wyda sąd w wyniku rozpoznania sprawy po wniesieniu sprzeciwu jeżeli dojdzie
do wniosku, że powództwo jest zasadne w połowie?
- jak postąpi sąd jeżeli B uzyska zwolnienie od kosztów sądowych w całości, a C nie uiści opłaty od
sprzeciwu?
Kazus 5
A wniósł pozew przeciwko B o zapłatę kwoty 100.000 zł tytułem zwrotu pożyczki. W toku procesu B
zmarł, zatem sąd zawiesił postępowanie. A wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania wskazując,
że proces powinien toczyć się dalej z udziałem C i D jako spadkobierców ustawowych zmarłego
pozwanego. Sąd podjął zawieszone postępowanie z udziałem C i D, pomimo, że brak było
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po B. W dalszym toku postępowania C podniósł, że B
sporządził testament na rzecz E, zatem powództwo winno zostać oddalone wobec C i D. Natomiast D
wniósł o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego E.
- oceń prawidłowość postępowania sądu i wskaż jakie dalsze decyzje winien on podjąć.
Download