Wzór pozwu o wypłatę odprawy

advertisement
Wzór pozwu o wypłatę odprawy
Kielce, dnia ……………… r.
Sąd Rejonowy
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w …………………………..
ul. …………………………
……………………………..
Powód: …………………………….
zam. ………………………
…………………………….
Pozwany:…………………………….
z siedzibą w …...……….…
……………………………..
Wartość przedmiotu sporu …………….. zł
Pozew o zapłatę odprawy pieniężnej
Wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odprawy pieniężnej w wysokości ……krotnego wynagrodzenia tj. w kwocie ………………. zł wraz z ustawowymi odsetkami;
2. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
3. Zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych;
4. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.
Uzasadnienie
Powód jest zatrudniony u pozwanego od dnia ............................ na stanowisku
…………………., za umówionym wynagrodzeniem ………………………. zł miesięcznie.
Dowód: Umowa o pracę z dnia ……………………………….,
W dniu …………… pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę. Uzasadniając
tę decyzję pozwany tłumaczył się przyczynami ekonomicznymi. Powód został zwolniony w
ramach prowadzonej w zakładzie pracy redukcji zatrudnienia i na mocy przepisów ustawy o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników nabył prawo do odprawy pieniężnej w wysokości …-krotnego
wynagrodzenia tj. w kwocie ………………. zł
Dowód: wypowiedzenie umowy o pracę z dnia ……………..
Pismo do związków zawodowych z dnia ……………. dotyczące konsultacji
i zamierzonych zwolnień w ramach zwolnień grupowych
Od …………. powód wielokrotnie rozmawiał z pozwanym domagając się wypłaty
należnej odprawy pieniężnej. W dniu …………………… powód zwrócił się do pozwanego o
wypłatę odprawy w terminie do dnia…………………………… pod rygorem wniesienia
sprawy do sądu pracy.
Dowód: pismo z dnia ……………………..
Do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił odprawy pieniężnej, ani w żaden sposób
nie odpowiedział na pismo. W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie
w całości.
____________________
/ podpis powoda /
Załączniki:
- odpis pozwu dla strony pozwanej
- umowa o pracę z dnia ……………………..
- wypowiedzenie umowy o pracę z dnia ……………..
- konsultacja ze związkami zawodowymi z dnia …………….
- pismo wzywające do zapłaty z dnia ……………………
Download