Uploaded by User2474

wzor pozew szkoda na osobie dobry wzór

advertisement
Warszawa, 2.07.2008 r.
Sąd Okręgowy1
w Warszawie
Wydział Cywilny
Powód: Jan Kowalski
ul. Piękna 1
00 – 100 Warszawa
Pozwany: Towarzystwo……. S.A.
ul. Akacjowa 1
00 – 001 Warszawa
Wartość przedmiotu sporu: 79.000,00 zł
POZEW o zapłatę
Wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 55.000,00 zł tytułem
zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od dnia …… do dnia zapłaty,
2. zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2.000, 00 zł tytułem zwrotu
kosztów leczenia i rehabilitacji,
3. zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 2.000, 00 zł tytułem zaliczki na
poczet przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji,
4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 5.000, 00 zł tytułem utraconych
dochodów ze stosunku pracy (różnica pomiędzy zasiłkiem chorobowym a wynagrodzeniem
przed szkodą) za okres 6 miesięcy,
5. ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości,
6. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,
7. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
8. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lekarza chirurga-ortopedy na okoliczność
ustalenia zakresu obrażeń doznanych przez powoda w wyniku wypadku z z dnia
15.02.2008 r., rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jak długo powód
odczuwał i może odczuwać skutki wypadku z dnia 15.02.2008 r. i w jakim zakresie
wpływają one na ograniczenie jego aktywności życiowej i czy możliwe jest
odzyskanie przez powoda pełnej sprawności fizycznej.
Sąd Rejonowy jest właściwy w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu (wartość dochodzonego roszczenia) nie
przekracza kwoty 75.000,00 zł. W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż kwota 75.000,00 zł, właściwy do
rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy.
1
9. zwolnienie od kosztów sądowych.
Uzasadnienie
W dniu 15.02.2008 r. w Warszawie powód został potrącony przez pojazd marki ….. o
numerze rejestracyjnym ……... W dacie wypadku kierujący tym pojazdem, Jerzy
Malinowski, był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Towarzystwie….. S.A. Kierujący pojazdem
……… został uznany winnym spowodowania wypadku.
Dowód 1: wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 10.04.2008 r., sygn. akt …;
Dowód 2: polisa OC nr ……………..
Wskutek wypadku z dnia 15.02.2008 r. powód doznał obrażeń ciała w postaci
śródstawowego złamania stawu biodrowego prawego, stłuczenia głowy oraz otarć naskórka,
czego konsekwencją był pobyt w szpitalu, a następnie konieczność dalszego leczenia oraz
poddania się rehabilitacji.
Dowód 3: Karta informacyjna leczenia szpitalnego w Szpitalu w …………;
Dowód 4: Historia choroby z Przychodni Rejonowej nr …. w …………….;
Dowód 5: Skierowanie na rehabilitację z dnia….;
Dowód 6: Karta zabiegów rehabilitacyjnych w Przychodni ………w ……...;
Dowód 7: Kolejne skierowanie na rehabilitację z dnia….;
Pismem z dnia 28.02.2008 r. powód dokonał zgłoszenia szkody w
Towarzystwie…….S.A. (wpływ pisma do pozwanego nastąpił w dniu 5.03.2008 r.), wnosząc
o przyznanie zadośćuczynienia w kwocie 65.000,00 zł, odszkodowania w kwocie 3.000,00 zł,
obejmującego zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, odszkodowania w kwocie zaliczki na
poczet dalszych kosztów leczenia w wysokości 2.000, 00 zł oraz odszkodowania z tytułu
utraconych dochodów w wysokości 5,000, 00 zł.
Dowód 8: pismo powoda z dnia 28.02.2008 r.
W dniu 28.03.2008 r. odbyła się zorganizowana na zlecenie pozwanego komisja
lekarska, która w sporządzonym orzeczeniu stwierdziła, że wskutek obrażeń doznanych
w wypadku z dnia 15.02.2008 r., trwały uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 25 %.
Dowód 9: orzeczenie komisji lekarskiej
Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego pozwany uznał swoją
odpowiedzialność co do zasady i przyznał powodowi zadośćuczynienie w kwocie
10.000,00 zł oraz odszkodowanie w kwocie 1.000,00 zł. Nie uznał w pełni roszczenia o zwrot
kosztów leczenia i rehabilitacji oraz roszczeń wypłatę zaliczki na poczet kosztów leczenia i
rehabilitacji oraz roszczenia o zwrot utraconych dochodów ze stosunku pracy.
Dowód 10: pismo pozwanego z dnia 10.04.2008 r.
Powód, nie zgadzając się z wysokością otrzymanego zadośćuczynienia, pismem z dnia
20.04.2008 r. zwrócił się do pozwanego o ponowne rozpatrzenie sprawy i przyznanie
dodatkowej kwoty tytułem zadośćuczynienia w wysokości 55.000,00 zł oraz dopłaty
odszkodowania w kwocie 2.000,00 zł, obejmującego zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
odszkodowania w kwocie zaliczki na poczet dalszych kosztów leczenia w wysokości 2.000,
00 zł, odszkodowania z tytułu utraconych dochodów w wysokości 5.000, 00 zł.
Dowód 11: pismo powoda z dnia 20.04.2008 r.
W odpowiedzi z dnia 2.05.2008 r. pozwany podtrzymał swoje dotychczasowe
stanowisko w przedmiocie wysokości przyznanego powodowi zadośćuczynienia oraz
odszkodowania.
Dowód 12: pismo pozwanego z dnia 2.05.2008 r.
W ocenie powoda żądanie zapłaty przez pozwanego dochodzonej pozwem kwoty jest
w pełni zasadne, albowiem wysokość dotychczas przyznanego zadośćuczynienia jest
nieadekwatna do rozmiaru krzywd doznanych przez powoda w związku z wypadkiem z dnia
15.02.2008 r.
Powód pragnie podkreślić, że celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznanej
krzywdy i przy ocenie jego wysokości należy przede wszystkim uwzględnić nasilenie
cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa,
trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu
osobistym i społecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.06.1999 r. II UKN 681/98,
OSNP 2000/16/626).
W ocenie powoda zadośćuczynienie w ustalonej przez pozwanego kwocie nie spełnia
wskazanych wyżej przesłanek i w związku z tym żądanie zapłaty kwoty dochodzonej
niniejszym pozwem jest w pełni zasadne.
Uzasadnione są również pozostałe roszczenia potwierdzone rachunkami, fakturami
oraz skierowaniem na dalszą rehabilitację.
Żądanie odsetek od dnia ……. r. powód uzasadnia tym, iż termin spełnienia
świadczenia upłynął w dniu …… r., tj. po 30 dniach od daty zgłoszenia szkody, które
wpłynęło do pozwanego w dniu .….. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
(Dz.
U.
Nr
124,
poz. 1152 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład
ubezpieczeń zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o szkodzie. We wskazanym terminie pozwany nie spełnił całości żądania
dotyczącego zadośćuczynienia oraz pozostałych roszczeń (wypłacił w sumie 11.000,00 zł), a
zatem pozwany pozostaje w zwłoce od dnia ………. r. i dlatego żądanie odsetek od tej daty
jest w pełni zasadne.
Właściwość miejscową Sądu powód uzasadnia treścią art. 20 ust. 1 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zgodnie z którym powództwo o roszczenie
wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych
ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z
umowy ubezpieczenia (dla miejsce zamieszkania powoda właściwy jest Sąd Rejonowy
w Kołobrzegu).
Z uwagi na trudną sytuację materialną powód wnosi o zwolnienie od obowiązku
ponoszenia kosztów sądowych. Miesiąc temu powód stracił pracę i nie osiąga obecnie
żadnych dochodów. Nie posiada żadnych oszczędności, akcji, obligacji, wartościowych
ruchomości. Na utrzymaniu ma dwójkę dzieci. Małżonka osiąga dochody w
wysokości.........miesięcznie.
Sytuacja majątkowa powoda spowodowana w dużej mierze wypadkiem nie pozwala
na uiszczenie kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niego i jego
rodziny.
Równocześnie powód wnosi o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Jak wykazał
powyżej nie posiada środków na pokrycie kosztów wynikających z ustanowienia
pełnomocnika. Bez fachowej pomocy nie będzie w stanie należycie dochodzić swoich praw.
Należy opisać swoją sytuację majątkową, sąd wezwie (przesyłając stosowny druk) do złożenia
oświadczenia dotyczącego sytuacji majątkowej i rodzinnej.
Jan Kowalski
Załączniki:
1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu;
2. Dowody wymienione w pozwie;
3. Odpis pozwu z załącznikami.
Download