Pozew o odszkodowanie za rozwiązanie umowy bez

advertisement
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
__________________________________________________________________________
OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy
EMAIL: [email protected]
___________________________________________________________________________
……………….. (miejscowość), …………... (data)
Sąd Rejonowy ………………..
ul. ……………………………..
…………………………………
Powód:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
/imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
lub NIP/
Pozwany:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
/imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
lub NIP/
Wps: * tj. kwota jakiej żądamy tytułem odszkodowania
POZEW
o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia oraz sprostowanie świadectwa pracy
Niniejszym wnoszę o:
1)
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, na podstawie art. 56 k.p. w zw. z art. 58 k.p.
odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres …………………… liczonego jako
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia
pozwu do dnia zapłaty. *(w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku
umowy na czas określony w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała
trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.)
2)
sprostowanie świadectwa pracy z dnia ……….. r. poprzez zmianę informacji zawartej w
pkt. 3a oraz wskazanie, że stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za wypowiedzeniem;
3)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka (imię, nazwisko, adres do
doręczeń) – na okoliczność okresu zatrudnienia, powierzonych obowiązków, inne
…………………………………………………………………………………………..…..
1)
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron – na okoliczność okresu
zatrudnienia, powierzonych obowiązków, inne ……………………………………………
2)
zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu;
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
3)
przyznanie powodowi wydatków poniesionych w celu należytej obrony roszczeń; * wskazać
jakie, o ile wyły poniesione.
Uzasadnienie
I.
Stan faktyczny:
Powód zatrudniony był u pozwanego od …………….. roku, na podstawie umowy o prace z dnia
………….. na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem miesięcznym ……………….. zł brutto, na
stanowisku ………………..
Do obowiązków pracownika należało m. in. …………………….………………………………..
Powód wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i prawidłowo. *wskazać, jeżeli był nagradzany np.
premiami lub inaczej.
W dniu …………………… r. pracodawca wręczył powodowi wypowiedzenie umowy o pracę bez
wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazał: …………………………………………
Wskazana w uzasadnieniu przyczyna jest nieprawdziwa z następujących przyczyn:
…………………………………………………………………………………………………….……
II.
Żądanie odszkodowania z prawem wypowiedzenia umowy o pracę .
Zgodnie z art. 52 § 1 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków
pracowniczych;
W przedmiotowym stanie sprawy powód nie dopuścił się żadnego naruszenia obowiązków
pracowniczych, w szczególności takiego, które uzasadniałoby rozwiązanie z nim umowy bez
wypowiedzenia.
W pierwszej kolejności należy podnieść, iż podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę z powodem
jest nieprawdziwa, a postawione zarzuty są niezgodne z rzeczywistością, co z kolei powoduje, iż
rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Powód nigdy nie dopuścił się ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków
pracowniczych, polegających na …………………………………………………………………..…
Podnieść przy tym należy, iż przyczyny wskazane w wypowiedzeniu umowy o pracę, winny być
konkretne i rzeczywiste, z kolei podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu (jak to ma miejsce w
niniejszej sprawie) przyczyny pozornej, nierzeczywistej i nieprawdziwej jest równoznaczne z brakiem
wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.
III.
Żądanie wypłaty odszkodowania.
W niniejszej sprawie brak było podstaw do rozwiązania z powodem umowy o prace bez
wypowiedzenia w trybie art. 52 k.p., co z kolei uzasadnia zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania
w wysokości …………………...
Wzór opracowany przez www.internetowakancelaria.pl
Zgodnie bowiem z art. 56 § 1 k.p. „§ 1. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez
wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje
roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O
przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.”
*W przypadku gdy na wynagrodzenie składają się obok miesięcznej pensji także inne składniki
majątkowe należy je uwzględnić ustalając wysokość odszkodowania liczonego jako ekwiwalent za
urlop wypoczynkowy na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja
1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych
do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.
______________
/podpis/
Załącznik: odpis pisma dla pozwanego;
Download