Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy wnieść do

advertisement
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę należy
wnieść do Sądu w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty doręczenia wypowiedzenia, a od rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia w termie 14 dni
kalendarzowych
od
doręczenia
oświadczenia
pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.
Powództwo, które zostanie złożone po upływie
wskazanych terminów Sąd oddali, chyba, że pracownik
wykaże, iż uchybienie, w złożeniu pozwu w terminie
wynikało z przyczyn nie zawinionych przez pracownika.
Pracownik może występować przed sądem sam lub z
pełnomocnikiem. Pełnomocnikiem może być adwokat,
radca prawny, żona, mąż, rodzic, siostra, brat, córka,
syn, inny pracownik zatrudniony u tego samego
pracodawcy, przedstawiciel związku zawodowego lub
inspektor pracy. Jeżeli strona jest reprezentowana
przez pełnomocnika powinna złożyć dokument
pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek
rodziny należy wskazać na stopień pokrewieństwa.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone na piśmie lub
ustnie do protokołu na rozprawie.
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o
pracę bez wypowiedzenia przysługuje jedno z
roszczeń:
(a) przywrócenie do pracy na poprzednich
warunkach
(b) odszkodowanie:
- w wysokości wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia
jeżeli
pracownik
był
zatrudniony na czas nieokreślony
- wynagrodzenia za okres do końca którego
umowa o pracę miała trwać, nie dłużej jednak
niż za 3 miesiące, jeżeli rozwiązano umowę o
pracę zawartą na czas określony lub na czas
wykonywania określonej pracy
W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas
określony lub na czas wykonywania określonej pracy
bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, sąd
przyznaje wyłącznie odszkodowanie jeżeli:
- upłynął już termin do którego umowa miała trwać
albo
-sąd uzna, że przywrócenie do pracy byłoby
niewskazane z uwagi na krótki okres, jaki pozostał do
upływu tego terminu.
Pracownikowi, któremu niezgodnie z prawem lub
w sposób nieuzasadniony wypowiedziano umowę
o pracę zawartą na czas nieokreślony przysługuje
jedno z roszczeń:
(a) uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za
bezskuteczne/ przywrócenie do pracy na
poprzednich warunkach
(b) odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia
za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie
niższej
niż
wynagrodzenie
za
okres
wypowiedzenia.
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres
próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o
wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje
wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje
w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego
umowa miała trwać.
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas
określony lub na czas wykonania określonej pracy
nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu
tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas,
do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej
jednak niż za 3 miesiące - nie stosuje się w razie
wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie
ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu
wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu
macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie
korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie
przepisów ustawy o związkach zawodowych. W tych
przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45.
Pracownik powinien w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu
się wyroku orzekającego przywrócenie do pracy zgłosić
do pracodawcy gotowość do niezwłocznego podjęcia
pracy. Po upływie tego terminu pracodawca może
odmówić ponownego zatrudnienia pracownika.
JAK ZŁOŻYĆ POZEW?
Wnosząc pozew do Sądu (1 egzemplarz dla Sądu i
dodatkowo tyle odpisów ilu jest pozwanych) należy
wskazać:
 dane osobowe powoda + adres zamieszkania
+ PESEL lub NIP powoda
 dane pozwanego pracodawcy + adres
 czego konkretnie powód się domaga tzn.
odszkodowania albo przywrócenia do pracy
(uznania wypowiedzenia umowy o prace za
bezskuteczne) – można dochodzić tylko
jednego z tych roszczeń
 wartość przedmiotu sporu:
 przy roszczeniu o odszkodowanie stanowi ją
kwota odszkodowania
 przy roszczeniu o przywrócenie do pracy (lub
uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za
bezskuteczne) w przypadku umów o pracę
zawartych na czas nieokreślony stanowi ją
suma wynagrodzenia za okres jednego roku, a
w przypadku umów o pracę zawartych na czas
określony lub na czas wykonywania określonej
pracy suma wynagrodzenia za czas trwania
umowy, nie dłużej jednak niż za jeden rok
 krótkie uzasadnienie w którym pracownik
wskaże dlaczego odwołuje się od rozwiązania
umowy i wskaże dowody na poparcie tych
twierdzeń
 podpis osoby składającej pozew złożony w
oryginale
UWAGA
Jeżeli pracownik dochodzi odszkodowania lub
odszkodowania i innych łącznie dochodzonych
roszczeń pieniężnych, a wartości przedmiotu sporu nie
przekracza 10.000 złotych pozew należy wnieść do
Sądu na urzędowym formularzu, wypełniając wszystkie
jego pola.
W sprawach o wartość przedmiotu sporu powyżej
50.000 złotych pozew podlega opłacie stosunkowej 5%
od wartości przedmiotu sporu.
Profesjonalnych porad prawnych udzielają
adwokaci i radcowie prawni. Listy adwokatów i
radców prawnych oraz listy instytucji
udzielających bezpłatnych porad prawnych są
dostępne w Biurze Obsługi Interesanta.
Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe
w Gdańsku
Sąd Rejonowy
Gdańsk – Południe w Gdańsku
ul. 3 maja 9A
80-802 Gdańsk
http://www.gdansk-poludnie.sr.gov.pl
Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek – 7:30 – 18:00
Wtorek – Piątek – 7:30 – 15:30
Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek – 7:30 – 18:00
Wtorek – Piątek – 7:30 – 15:30
Budynek D.0.06
 58 32 42 524, 559, 548
e-mail  :[email protected]
Poniedziałek – 7:30 – 18:00
Wtorek – Piątek – 7:30 – 15:30
POSTĘPOWANIE PRZED
SĄDEM PRACY
Budynek D.0.06
 58 32 42 525
Czytelnia Akt
Budynek F.0.20B
 58 32 42 816
Kasa z siedzibą przy ul.3Maja 9A
Odwołanie od rozwiązania
umowy o pracę
Biuro Podawcze:
Poniedziałek - 10:00 – 17:00
Przerwa 13:30 -13:45
Wtorek – Piątek – 9:00 – 15:00
Przerwa 11:15 – 11:30
Budynek E.0.07
Download