Pobierz

advertisement
Procedura zwalniania nauczycieli
Strona 1 z 3
Regulamin zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych
Zespołu Szkół w Ćmińsku
( art. 20 pkt 2 KN )
Podstawa prawna:
1.
Karta Nauczyciela - ustawa z 26 stycznia 1982 r. (ze zm.).
2.
Kodeks pracy - ustawa z 26 czerwca 1974 r. (ze zm.), w szczególności art. 30 § 4, art. 44, art. 45
§ 1 i § 2, art. 264 § 1.
1) Na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, z nauczycielem można rozwiązać
stosunek pracy w sytuacji:
a) częściowej likwidacji szkoły;
b) zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole;
c) zmian planu nauczania, uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w
pełnym wymiarze czasu.
2) Celem procedury jest podjęcie optymalnej decyzji w sprawie rozwiązania umowy
o pracę z przyczyn organizacyjnych, oraz zagwarantowanie wszystkim nauczycielom
objętych weryfikacją prawa do równego traktowania.
3) Ustalone kryteria mają na uwadze dobro zarówno dziecka jak i pracownika.
4) Dyrektor ustala niezbędną kadrę do nauczania w szkole w oparciu o ramowy plan
nauczania, arkusz organizacji roku szkolnego innych dokumentów obowiązujących
w szkole.
5) Dyrektor przyjmuje rozwiązania zgodne z potrzebami szkoły, dokładnie analizując
sytuację szkoły.
6) Dyrektor przy zwalnianiu nauczycieli przestrzega przepisów prawa, w tym
szczególnie okresu wypowiedzenia oraz powiadamiania związków zawodowych.
7) Wytypowanie nauczyciela do zwolnienia dyrektor dokonuje kolejnymi szczeblami,
najpierw wyodrębniając grupę nauczycieli, dla których ze względu na posiadane
kwalifikacje i organizację roku szkolnego może brakować godzin dydaktycznych do
pełnego zatrudnienia.
I)
Spośród wyselekcjonowanej grupy w pierwszej kolejności do zwolnienia
kwalifikowani są:
a) nauczyciele, którzy mają umowę o pracę na czas określony,
b) nauczyciele, którzy maja umowę na czas nieokreślony,
c) na końcu nauczyciele zatrudnieni poprzez mianowanie.
Jeśli to kryterium nie przyniesie końcowego wskazania nauczyciela do zwolnienia
dyrektor rozpatruje kolejno.
II)
Stopień awansu zawodowego, w pierwszej kolejności zwalniani będą:
a) nauczyciele stażyści,
b) nauczyciele kontraktowi,
c) nauczyciele mianowani,
d) nauczyciele dyplomowani.
III)
Staż pracy w nauczaniu danego przedmiotu ( ogólny staż pracy ma znaczenie
drugorzędne)
a) od 0 do 10 lat pracy pedagogicznej,
b) od 11 do 20 lat pracy pedagogicznej
Procedura zwalniania nauczycieli
Strona 2 z 3
c) od 21 do 30 lat pracy pedagogicznej,
d) powyżej 30 lat pracy pedagogicznej.
IV)
Kwalifikacje zawodowe do danego przedmiotu ( kwalifikacje ogólne są
drugorzędne)
a) licencjat
b) licencjat oraz kwalifikacje do drugiego przedmiotu,
b) wyższe magisterskie
c) wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe, drugi fakultet.
V)
Ocena pracy:
a) negatywna,
b) dobra,
c) wyróżniająca.
VI)
Dyscyplina pracy:
a) posiada udokumentowane uwagi, nagany,
b) brak uwag, nagan.
VII)
Udokumentowane osiągniecia w pracy:
a) brak osiągnięć
b) osiągnięcia w postaci wyników sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych,
badania OBUT, finaliści i laureaci konkursów.
VIII) Sytuacja materialna i rodzinna (w pierwszej kolejności wskazywane są osoby
mające drugie źródło utrzymania, prawo do emerytury, chronione są np. osoby
samotnie wychowujące dziecko, jedyni żywiciele rodziny.)
8) Poza kryteriami zwolnień są osoby, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony
na mocy ustawy o związkach zawodowych, społecznej inspekcji pracy i inne. Z tymi
osobami rozwiązuje się umowę o pracę lub wypowiada warunki pracy tylko po
uzyskaniu zgody właściwego organu.
9) Dyrektor zawiadamia na piśmie zakładową organizację związkową reprezentującą
nauczyciela o zamiarze dokonania nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy.
10) Organizacja związkowa reprezentuje nauczyciela, jeśli jest on jej członkiem lub złożył
on w tej sprawie wniosek i organizacja wyraziła zgodę na obronę przez nią jego praw.
11) Jeśli w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, organizacja związkowa nie zgłosi
na piśmie umotywowanego zastrzeżenia, uznaje się, że wypowiedzenie utrzymane jest
w mocy.
12) Stanowisko organizacji związkowej nie jest wiążące.
13) Dyrektor sporządza pismo o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy, w którym
zawiera pouczenie o możliwości odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy oraz
złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny1.
Jeżeli nauczyciel w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wypowiedzenia nie złoży pisemnego wniosku o
przeniesienie w stan nieczynny, rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem roku szkolnego, po upływie
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
1
Procedura zwalniania nauczycieli
14)
Strona 3 z 3
Pismo wręcza się nauczycielowi, który potwierdza pisemnie jego odbiór (z datą).
Z niniejszym Regulaminem zapoznano nauczycieli na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia
28.03.2014
.............................................
(podpis i pieczątka)
Ćmińsk, dnia 28.03.2014
Download