Przykładowa uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji

advertisement
Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
w szkole/placówce
Uchwała nr
Rady Pedagogicznej ........................................................................................
z dnia ...............................................
w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w szkole/placówce.
Na podstawie art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz § 4 rozporządzenia MENiS z
dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn.
zmianami) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się w szkole/placówce, po zapoznaniu się z celami, założeniami i sposobem
realizacji – opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, innowację pedagogiczną
o nazwie ...................................................... opracowaną przez ................................................ .
§ 2.
Działalność innowacyjna rozpocznie się z dniem: ……............................................................ .
i będzie obejmować dzieci/uczniów grupy/klasy .......................................................................
przez kolejne lata nauki, aż do zakończenia innowacji .............................................................. .
§ 3.
Uchwałę podejmuje się po uzyskaniu:
1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2. opinii rady szkoły,
3. pisemnej zgody autora innowacji na jej prowadzenie w szkole/placówce, ponieważ
założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
§ 4.
Zobowiązuje się dyrektora szkoły/placówki do zapewnienia warunków organizacyjnych,
kadrowych, materialnych oraz środków finansowych koniecznych do prawidłowej realizacji
działalności innowacyjnej.
§ 5.
Nauczyciel realizujący innowację jest obowiązany do przedstawiania radzie pedagogicznej
corocznie w miesiącu ……………. sprawozdania z realizacji innowacji z uwzględnieniem
wyników prowadzonej ewaluacji.
§ 6.
Zobowiązuje się dyrektora szkoły/placówki do przekazania niniejszej uchwały wraz z innymi
wymaganymi dokumentami do Kuratorium Oświaty w Łodzi i organu prowadzącego w
terminie do ….......................... .
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły/placówki.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem .................. .
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Download