PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

advertisement
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
a) zapoznania się z programami nauczania
poszczególnych przedmiotów na lekcjach
wprowadzających;
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
kształcenia i wychowania;
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków
bezpieczeństwa;
e) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
f) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej
na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym
systemem oceniania;
g) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów wiadomości, z wyprzedzeniem;
h) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
i) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w
czasie przerw świątecznych i ferii;
j) uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w
przypadku trudności w nauce;
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków
dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach
określonych w odrębnych regulaminach;
l) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach
określonych odrębnymi przepisami;
m) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej
oraz psychologicznej;
n) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez
kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych
na terenie szkoły i poza nią;
o) wpływania na życie szkoły poprzez działalność
samorządowa;
p) prawo odwoływania się od oceny zachowania w
sytuacjach i na zasadach określonych w systemie
oceniania.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny
młodego Polaka;
b) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje
umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych i życiu szkoły;
c) regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, oraz
właściwie zachowywać się w czasie ich trwania, czyli
zachowywać należytą uwagę, oraz zabierać głos
wyłącznie wtedy gdy zostanie do tego upoważniony
przez nauczyciela;
d) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać
prace polecone przez nauczyciela do wykonania w
domu;
e) punktualnie przybywać na lekcje, a w razie spóźnienia
niezwłocznie stawić się na planowe zajęcia;
f) przebywać w pomieszczeniach szkolnych wyłącznie pod
opieką nauczyciela;
g) usprawiedliwiać nieobecność u wychowawcy w terminie
do tygodnia po przyjściu do szkoły, w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności
sporządzonej przez rodziców, a w przypadku dłuższego
zwolnienia powinno być ono wystawione przez
odpowiedniego lekarza;
h) dbać o schludny wygląd;
i) godnie reprezentować szkołę;
j) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego
zachowania;
k) odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły;
l) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, oraz
przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły
wulgarnych słów, zwrotów i gestów ;
m) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad
higieny,
n) stosować się do zakazu zachowań agresywnych w
stosunku do innych osób;
o) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i
innych;
p) przestrzegania prawa szkolnego określonego przez
statut szkoły, zarządzenia dyrektora, uchwały Rady
Pedagogicznej i odrębne regulaminy;
q) stosować się do poleceń nauczycieli, oraz ustaleń
samorządu uczniowskiego i klasowego;
r) bezwzględnie nie używać telefonu komórkowego w
czasie pobytu w szkole. W przypadku jego użycia
telefon zostaje odebrany i złożony do depozytu. Zasady
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych reguluje osobne zarządzenie dyrektora.
Download