Pobierz - Zespół Szkół w Ćmińsku

advertisement
......................................
(pieczęć zakładu pracy)
Ćmińsk, 2014.03.14
Zakres obowiązków (czynności), uprawnień i odpowiedzialności
dla Pani/Pana ...........................................................................................................................................
zatrudnionej/go na stanowisku pracy: nauczyciel
w Zespole Szkół w Ćmińsku
A. Podległość służbowa
Pani (Pana) bezpośrednim przełożonym jest: Dyrektor Zespołu Szkół w Ćmińsku
B. Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy (§1- §6)
§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,
które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1)
przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
C Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy (pkt 1- pkt 7)
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W
szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz
poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się
do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się
do wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o za uważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o
grożącym im niebezpieczeństwie,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
D Zakres obowiązków:
D1 Zakres obowiązków ogólnych: Nauczyciel ma obowiązek:
1) znać ustawę o Ustawy o systemie oświaty.
2) Na bieżąco zapoznawać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi działalności jednostki, stosować się do
szkolnego prawa, wydanych zarządzeń i poleceń,
3) doskonalić własne kwalifikacje, brać udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnątrzszkolnym.
D2 Zakres obowiązków szczegółowych: Nauczyciel w zakresie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych
zobowiązany jest:
1) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów
w czasie zajęć również poza terenem szkoły,
2) współpracować z rodzicami i informować ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,
włączać rodziców w programowe i organizacyjne sprawy szkoły,
3) współuczestniczyć w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki,
4) służyć uczniom pomocą w rozwiazywaniu problemów osobistych i związanych z nauką, respektować prawa
ucznia,
5) informować rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania przedmiotowego oraz z zachowania,
6) starannie, systematycznie, terminowo i prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną (dziennik, arkusze ocen,
świadectwa szkolne, plany pracy i godzin wychowawczych, obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami, plany
pracy, itp),
7) systematycznie planować pracę opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą. współdziałać z pedagogiem szkolnym i
innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków,
8) pełnić dyżury w czasie przerw lekcyjnych zgodnie z opracowanym grafikiem oraz w zastępstwie nieobecnych
nauczycieli.
9) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rady pedagogicznej, uczestniczenia w pracach zespołów
nauczycielskich opracowując między innymi: zestaw podręczników, programów nauczania, przedmiotowy system
oceniania, regulaminy pracowni, itp.
10) zapewnić prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności
i zainteresowania,
11) pracować indywidualnie z uczniami zdolnymi oraz mającymi określone trudności, zindywidualizowanie
oddziaływań, podmiotowe traktowanie wychowanków, wykorzystanie zaciekawienia i aktywności ucznia,
12) dbać o funkcjonalne urządzenie i wyposażenie sali, estetykę, czystość i porządek, pomoce dydaktyczne
i sprzęt szkolny, zapewnić wykorzystanie pomocy naukowych,
13) systematycznie oceniać wiedzę i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów,
14) obniżać wymagania edukacyjne wobec ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–
pedagogicznej,
15) pisemnie, szczegółowo umotywować okresową i roczną ocenę niedostateczną z przedmiotu nauczania, na
żądanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
16) pisemnie opracować program wspomagającego dla ucznia, który w klasyfikacji śródrocznej otrzymał z danego
przedmiotu ocenę niedostateczną,
17) podejmować działania w zakresie ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.
18) powiadamiać bezpośredniego przełożonego o niemożności przeprowadzenia zajęć (z przyczyn obiektywnych,
np. choroba) w możliwie najkrótszym terminie,
19) zapewnić poprawność realizacji innych zadań wynikających ze statutu szkoły i zaleceń dyrektora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E UPRAWNIENIA
Nauczyciel ma prawo do:
Decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w
nauczaniu swojego przedmiotu.
Decydowania o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało przydzielone.
Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie z PSO i WSO.
Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich – uczniów.
Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej, w swej pracy wychowawczej
od instytucji wspomagających szkołę.
Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich
wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły.
F ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA
1. Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:
a) poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie
do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
b) osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).
c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub
społeczno–wychowawczej,
d) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy (grupy) i szkoły,
e) łamanie zasad współżycia społecznego,
f) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
g) nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie wyznaczonego dyżuru; będzie ona traktowana jako naruszenie
dyscypliny pracy,
h) za prawidłowość dokumentacji szkolnej.
2. Przed dyrektorem, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych,
pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek
pożaru,
c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły,
a wynikające z nieporządku nadzoru i zabezpieczenia,
d) rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno–wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą,
e) złamanie przepisów o ochronie danych osobowych.
Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią stosunku pracy.
(data i podpis
pracownika)
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)
Download