wspomaganie ucznia z trudnościami edukacyjnymi

advertisement
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
WYMAGAJĄCYCH
OPIEKI I WSPARCIA
W każdej szkole są uczniowie
mający problemy.
Mamy świadomośd, że niepowodzeo
szkolnych ucznia nie można lekceważyd.
Staramy się, jak najszybciej je rozpoznad
i dobrad do nich właściwe działania.
Konsekwencją trudności edukacyjnych jest
narastająca niechęć do zajęć szkolnych,
które są źródłem porażek.
W związku z tym nasza szkoła proponuje
szereg różnorodnych zajęć wspomagających.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Organizuje się dla uczniów mających
trudności w nauce, w szczególności
w spełnianiu wymagao edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjnego.
Zajęcia te, w klasach I-III, prowadzone są
przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Zajęcia terapii pedagogicznej
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje
się dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami
w uczeniu się.
Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia przeznaczone dla dzieci, u których
zdiagnozowane będą wady wymowy.
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci,
u których zdiagnozowane będą braki
w prawidłowym rozwoju emocjonalno-społecznym.
Zajęcia socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia prowadzone dla dzieci z wadami
postawy.
Bardzo dziękuję
za uwagę
Download