TECHNIK EKONOMISTA – specjalizacja – rachunkowość i finanse

advertisement
TECHNIK EKONOMISTA
– specjalizacja – rachunkowość i finanse
Zadania i czynności
Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu,
podaży i poziomu cen różnych towarów i usług. Udziela informacji o firmie i jej produktach,
strukturze organizacyjnej, pozycji rynkowej i zamierzeniach na przyszłość. Organizuje pracę
biura zarządów firmy. Analizuje koszty i przychody podmiotu gospodarczego oraz określa
propozycje ich poprawy. Samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie:
zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede
wszystkim sprzedaży towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję
ekonomiczną przedsiębiorstwa. Opracowuje budżet funkcjonowania oraz planu działania
jednostki i komórki organizacyjnej danego podmiotu gospodarczego. Może kierować małymi
zespołami współpracowników we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych,
samodzielnie prowadzić małą firmę, bądź pełnić funkcje asystenta prezesa (dyrektora).
Kształcenie w zawodzie
Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista
można je podwyższać kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia,
finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing.
Wymagania psychologiczne
Koordynacja wzrokowo – ruchowa, koncentracja i podzielność uwagi, pamięć
wzrokowa, elastyczność tempa pracy, dokładność, spostrzegawczość, samokontrola,
komunikatywność, dobra pamięć, zamiłowanie do porządku, łatwość wypowiadania się w
mowie i na piśmie. Zainteresowania ekonomiczne, prawne, informatyczne, uzdolnienia
organizacyjne.
Możliwości zatrudnienia
Technik ekonomista może pracować w instytucjach związanych z bankowością,
ubezpieczeniami, podatkami, w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz wszelkimi
podmiotami gospodarczymi, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu
finansów i rachunkowości. Może także być zatrudniony w instytucjach prowadzących
badania rynku.
Download