Nr 4 - opis stanowiska

advertisement
Załącznik Nr 4 do „Zasad opracowywania i
postępowania z projektami regulaminów
wewnętrznych komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Elblągu”.
Załącznik Nr 4
do Regulaminu Wewnętrznego
……………………………………..
(nazwa komórki organizacyjnej Urzędu)
OPIS STANOWISKA PRACY ……………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
……………………………………
NAZWA STANOWISKA PRACY
NAZWA I SYMBOL KOMÓRKI
ORGANIZACYJNEJ
LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW
STANOWISKA PODLEGŁE
STANOWISKO BEZPOŚREDNIEGO
PRZEŁOŻONEGO
Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu ………………………………
Symbol komórki organizacyjnej Urzędu……………………………...
……… (liczba podległych)
W TYM ……….. BEZPOŚREDNIO
……… (liczba podległych)
W TYM ……….. BEZPOŚREDNIO
Wpisać stanowisko bezpośredniego przełożonego
CEL UTWORZENIA
STANOWISKA
GŁÓWNE ZADANIA
OBOWIĄZKI
UPRAWNIENIA
ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAKRES
WSPÓŁDZIAŁANIA
WYMAGANE KWALIFIKACJE
Wyszczególnienie
Wykształcenie
Doświadczenie
Umiejętności
Cechy osobowe
Niezbędne
Pożądane
Elbląg, dnia ………………………….
Imię i nazwisko pracownika/ów
Imię i nazwisko pracownika/ów
………………………
/podpis/
………………………
/podpis/
………………………………………………
* /podpis Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierownika komórki organizacyjnej Urzędu/
*dla Dyrektorów opis stanowiska podpisuje Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz, Skarbnik z racji nadzoru nad
pracą komórki organizacyjnej Urzędu, dla pozostałych pracowników kierownik komórki organizacyjnej Urzędu.
Download