Zakres obowiązków kierownika

advertisement
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
kierownika jednostki organizacyjnej
Imię i nazwisko :
Stanowisko służbowe:
Podporządkowanie służbowe:
OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest:
1. Koordynować pracę wewnętrzną jednostki organizacyjnej oraz współdziałać z innymi
komórkami organizacyjnymi Uczelni.
2. Sprawować nadzór i kontrolę nad:
- realizacją zadań przez poszczególnych pracowników,
- obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie dotyczącym kierowanej
jednostki organizacyjnej,
- przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy,
- przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
3. Zapewnić równomierny podział zadań pomiędzy pracowników jednostki organizacyjnej.
4. Doskonalić wewnętrzną organizację kierowanej jednostki organizacyjnej oraz metody
i formy pracy podległych pracowników.
5. W razie nieobecności w pracy wyznaczyć zastępcę oraz określić zakres jego zadań.
6. W zakresie spraw osobowych podległych pracowników:
- oceniać kandydatów na pracowników w podległej komórce organizacyjnej w zakresie ich
przydatności i kwalifikacji zawodowych oraz proponować wysokość wynagrodzenia,
- występować z wnioskami o przyznanie nagród, premii, przeszeregowań lub przesunięć
podległych pracowników,
- sporządzać plan urlopów wypoczynkowych dla podległych pracowników,
- występować z wnioskami o ukaranie pracowników za nieprzestrzeganie ustalonego
porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
i przepisów przeciwpożarowych,
- występować z wnioskami o zwolnienie pracowników nieprzydatnych lub nie
wywiązujących się z nałożonych obowiązków
10. Tworzyć właściwe stosunki współpracy w kierowanej jednostce organizacyjnej.
11. Motywować podległych pracowników do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji
zawodowych.
12. Zapewnić środki niezbędne do wykonania zadań nałożonych na jednostkę
organizacyjną.
13. Dysponować rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi jednostce
organizacyjnej do użytkowania.
14. Realizować inne obowiązki określone przepisami ustawodawstwa pracy, w
szczególności kodeksem pracy i regulaminem pracy Uczelni.
15. Przekazywać sprawy przekraczające zakres zadań jednostki organizacyjnej swojemu
bezpośredniemu przełożonemu, a nadto realizować wszystkie polecenia
bezpośredniego przełożonego, także te, które przekraczają określony wyżej zakres
obowiązków.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kierownik jednostki organizacyjnej ponosi służbową odpowiedzialność za:
1. Właściwe i terminowe wykonanie zadań ustalonych dla jednostki organizacyjnej
w regulaminie organizacyjnym, szczegółowym zakresie zadań i obowiązków oraz
wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego,
2. Właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę składnikami majątkowymi
powierzonymi do użytkowania,
3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
Powyższy zakres obowiązków przyjmuję
do wiadomości i przestrzegania:
...........................................
..................................................
podpis przełożonego
podpis pracownika
Download