Pomiar efektywności organizacji świadczącej usługi publiczne

advertisement
Pomiar efektywności
organizacji świadczącej
usługi publiczne
Dr Joanna Jończyk
Istota efektywności organizacyjnej i
trudności ich pomiaru
Efektywność organizacji jest pojęciem
trudnym do zdefiniowania i zmierzenia.
Poszczególne osoby i grupy osób
różnie konceptualizują efektywność, a
stosowane miary mają charakter
paradoksalny.
Pojawiająca się w tle niejasność
powiązań pomiędzy kompetencjami
organizacji a jej efektywnością nie
zawsze prowadzi do przewagi
konkurencyjnej wynikającej z powodu
trudności w naśladowaniu, lecz
częstokroć przyczynia się do błędów
pomiaru.
Wyjaśnienie zróżnicowania
efektywności organizacji jest - jak
słusznie zauważają March i Sutton:
„[...]jednym z najbardziej stałych
tematów w badaniach organizacji".
Sam konstrukt jest niezwykle
skomplikowany, ale zawsze odnosi się
do wewnętrznych i zewnętrznych
kryteriów oceny, specyficznych dla
kontekstu oraz zmieniających się w
czasie, gdzie ważnym motorem zmiany
są potrzeby, przeświadczenia,
społeczne konstrukcje i wartości kadry
zarządzającej.
Do zarządzania efektywnością
organizacji można podchodzić z
różnych stron.
Efektywność organizacji jest nie tyle
funkcją okoliczności, co akumulacją
skutków świadomych wyborów.
Najbardziej oczywiste jest ujęcie
finansowe, gdzie chodzi głównie o to,
aby trwała rentowność prowadzonych
biznesów spełniała oczekiwania
aktualnych i potencjalnych właścicieli.
Z tego punktu widzenia stosuje się
miary o charakterze
rachunkowościowym odzwierciedlające
przeszłość:
 wskaźniki rynkowe mówiące o bieżącej
wartości przyszłego strumienia
dochodów;
 identyfikatory wykorzystywane w
ramach zarządzania wartością firmy
zorientowane na maksymalizowanie w
czasie bogactwa i wartości dla
udziałowców oraz posługującego się
systemem wynagradzania.
Główne ograniczenia tradycyjnych
miar finansowych wynikają z tego, że:
a) dotyczą one stanów efektywności, a
nie przyczyn takiego, a nie innego
poziomu efektywności organizacyjnej;
b) miary finansowe mają przede
wszystkim charakter historyczny;
c) brakuje im zdolności predyktywnych;
d) służą one wynagradzaniu zachowań o
skutkach krótkofalowych lub zachowań
nieprawidłowych;
e) nie umożliwiają uchwyceniu zmian w
czasie reakcji;
f) niewystarczająco uwzględniają
czynniki pozamaterialne.
Tradycyjne ujęcia efektywności są
oparte na arbitralnych kryteriach, są
niespójne w pojmowaniu przewagi
konkurencyjnej, przyjmują założenia o
stabilności niekoniecznie uzasadnione,
a także ignorują wielowymiarową naturę
i efektywności organizacji.
Brak odpowiedniego pomiaru czy też
ignorowanie oznak nieefektywności
organizacyjnej jest jednym z
najczęstszych źródeł ślepoty
strategicznej i w ślad za tym katastrof
organizacji.
W praktyce zarządzania dość
powszechne jest bagatelizowanie
społecznej strony zarządzania
efektywnością organizacji, a przecież
bez niej trudno jest adaptacyjność i
innowacyjność.
Dzięki interakcjom społecznym
zarządzanie strategiczną efektywnością
umożliwia uzyskanie przez ludzi w
organizacji wglądu, podejmowanie decyzji,
kwestionowanie i sprawdzanie
dotychczasowych założeń leżących u
podłoża efektywności organizacyjnej,
oszacowanie ryzyka, ocenę kierunków
przyszłej działalności oraz ustawiczne
uczenie się.
Zarządzanie pomiarem efektywności
jest ważne, ponieważ zarówno skupia
uwagę uczestników organizacji na
sprawach najistotniejszych, jak i
wspomaga procesy usprawniania
organizacji.
Kryteria prawidłowości zarządzania
pomiarem efektywności
Zarządzanie pomiarem efektywności
jest procesem kwantyfikowania
efektywności działania.
Proces ten wiąże się z określaniem
stopnia powodzenia organizacji w
osiąganiu swoich celów, podczas gdy
miary efektywności są ilościowym
przedstawieniem tego, jak dalece każdy
z celów organizacji został osiągnięty.
Pomiar efektywności jest systemem działania
umożliwiającym oszacowanie skutków
działania, ocenę efektywności użytkowania
zasobu, a także stopnia, w jakim podjęte
działania odpowiadają polityce oraz
zamierzeniom organizacji, i w tym sensie jest
częścią projektu organizacji w jego wymiarze
procesowym, wraz z integrowaniem i
wynagradzaniem.
Pomiar odnosi się do dwóch
zagadnień:
a) reprezentowania, które dotyczy
operacji, dzięki którym jakiś atrybut jest
odzwierciedlany przez pewną miarę;
b) uporządkowania odnoszącego się do
wielkości czegoś co dana jednostka
posiada.
Właściwy system pomiaru efektywności
bierze pod uwagę wszystko, co ma
wartość dla organizacji i rozdziela na
atrybuty (tworząc połączoną hierarchię),
które mogą zostać zmienione.
W tle pożądanego oddziaływania jest
organizacyjne uczenie się i
wspomagający kontekst budowany
wokół swoistych nośników siły systemu,
takich jak:
a)kultura organizacyjna promująca
proaktywność i tolerowanie
niepowodzeń;
b) przywództwo mobilizujące do działania;
c) autentyczne zaangażowanie kadry
zarządzającej;
d) dojrzałość wykorzystywanego systemu
mierzenia;
e) polityka przeglądów efektywności,
I) dokładność pomiarów, a także
g) włączenie ludzi w rozwiązywanie
operacyjnych problemów.
Prawidłowy system pomiaru
efektywności organizacyjnej powinien
posiadać jedenaście atrybutów, a
mianowicie:
 opisywać jasno zjawiska leżące w polu
zainteresowania - ich występowanie,
częstotliwość, intensywność, a
równocześnie brać pod uwagę
oczekiwania interesariuszy;
 wychodzić poza kontrolę i dawać
wiarygodny wgląd niezbędny dla
podwyższania efektywności
funkcjonowania i rozwoju organizacji,
stymulować ustawiczne doskonalenie,
promować tworzenie strategii działalności
na podstawie monitoringu zewnętrznego i
wewnętrznego oraz sprzyjać wyraźnie
zakreślonej odpowiedzialności,
 ułatwiać przewidywanie, gdzie
organizacja zmierza, czyli
wykorzystywać dynamiczne zmiany
odnoszące się do zdolności i
kompetencji wytwarzania pożądanych
efektów, a także stosować miary
wynikające ze strategii, które łączą
działalność bieżącą z celami
strategicznymi,
 szybko dostarczać aktualnych informacji
na tyle szczegółowych, aby na ich
podstawie można było podjąć stosowne
działania, to znaczy zapewnić właściwą
głębokość pomiaru tak, aby było
wiadomo, jakie działania należy podjąć
dla podwyższenia efektywności,
 koncentrować uwagę na zagadnieniach,
na które organizacja ma wpływ (jakość,
elastyczność, czas, finanse,
zadowolenie klienta, zasoby ludzkie),
 być tak ekonomiczny, aby długo
funkcjonować,
 być łatwy do zrozumienia i prosty w obsłudze,
co wymaga innego zdefiniowania celów i
miar, starannego doboru miar bez tworzenia
ich nadmiaru, jednoczesnego określenia
sposobów zbierania i przetwarzania danych,
oparcia na standardowych dla całej
organizacji definicjach, regułach i
kalkulacjach,
 uwzględniać różne perspektywy analizy w
sposób zbilansowany, tak aby uzyskać
wystarczającą szerokość pomiaru
efektywności,
 koncentrować uwagę na procesach,
 umożliwiać interpretację efektów w
kontekście ich determinant i zapewniać
uczenie się relacji przyczynowoskutkowych,
W poszukiwaniu integracji – ewolucja koncepcji
pomiaru efektywności organizacyjnej
System pomiaru efektywności
pojmowany jako składnik system
kontroli zarządzania może być badany
w trzech aspektach.
Pierwszy dotyczy projektowania
mieszanki miar finansowych oraz
pozafinansowych, drugi ma związek z
aktualizacją na drodze ustawicznej
zmiany oraz ewolucji.
Trzeci odnosi się do sfery użytkowania i
znajduje wyraz w monitorowaniu
realizacji celów, skupianiu uwagi
organizacyjnej, informacyjnego
wspomagania decyzji oraz legitymizacji
działań i decyzji.
Interakcja tych wymiarów tworzy
specyficzne grupy systemów pomiaru
efektywności, z których każda
charakteryzuje się wspólnie
podzielanym profilem czy też
konfiguracyjnym wzorcem.
Jeżeli uwzględni się czynniki
sytuacyjne (niepewność otoczenia,
wielkość organizacji, strategię
zdolności organizacji, kulturę
organizacyjną) to można wyodrębnić
trzy typy systemów pomiaru
efektywności, a mianowicie:
a) mechanizm ogólnego nadzoru
rezultatów bazujący na miarach
finansowych, monitorowaniu,
niewielkiej aktualizacji, sporadycznym
wykorzystywaniu,
b) narzędzie wspomagania zarządzania,
które obejmuje szerszy obszar - ale
ignoruje wskaźniki uczenia się i
innowacji - monitorowanie i
koncentrowanie uwagi, niewielką
aktualizację,
c) zintegrowany proces organizacyjny
oparty na pełnym wykorzystaniu
wszystkich składników projektowania i
wykorzystania wraz z dynamiczną
aktualizacją.
Budowanie efektywnej organizacji
pociąga za sobą:
• prawidłowe zaprojektowanie zasobów
znajdujących się pod kontrolą
uczestników organizacji;
• ustalenie zakresu wspólnie podzielanej
odpowiedzialności
Tworząc system pomiaru efektywności
należy dążyć do tego, aby
odpowiedzialność była większa niż
kontrola zasobów, a zarazem rozszerzać
odpowiedzialność i wpływy.
Zbyt duża rozpiętość odpowiedzialności
i wpływów prowadzi do :
 nadmiernej złożoności pomiaru
efektywności,
 przerostów biurokratycznych
znajdujących;
 w spowolnieniu procesów decyzyjnych;
 w opóźnionych i nietrafnych
odpowiedziach strategicznych
Historycznie rzecz ujmując, pojawiały
się najpierw mniej skomplikowane
systemy, które tworzą grupę systemów
tradycyjnych, a mianowicie:
1) Macierz pomiaru efektywności łącząca
ze sobą spojrzenie kosztowe i pozakosztowe z perspektywą wewnętrzną i
zewnętrzną.
2) Technika strategicznego pomiaru i
sprawozdawczości „SMART" oparta
na czteropoziomowej piramidzie
przedstawiającej powiązania
pomiędzy strategią organizacji,
jednostkami strategicznymi,
działalnością bieżącą i centrami albo
komórkami organizacyjnymi.
3) Macierz rezultatów i determinant, która
skupia się na relacjach pomiędzy
rezultatami (konkurencyjność,
efektywność finansowa) a
determinantami tych rezultatów (jakość
usługi, elastyczność, wykorzystanie
zasobów, innowacyjność) i ma
zastosowanie w usługach.
4) Zbilansowana karta pomiaru osiągnięć
dostarczająca kadrze zarządzającej
bilansu czterech punktów widzenia
efektywności organizacji: finansowego,
klienta, procesowego, innowacji i
uczenia się.
Narzędzie to pozwala:
śledzić efektywność w czterech
wymiarach,
 ułatwia przedstawienie strategii za
pomocą mapy związków przyczynowoskutkowych,

 sprzyja ocenie inicjatyw strategicznych,
 umożliwia efektywną kontrolę strategii
 podstawy do uczenia się i ewentualnych
zmian w stosowanej teorii działania
strategicznego.
5) Koncepcja nośników kontroli R.
a)
b)
c)
d)
Simonsa, która wskazuje na cztery
komponenty:
systemy przekonań,
systemy ograniczające,
systemy kontroli diagnostycznej,
systemy kontroli interaktywnej.
Jakość kontroli jest powiązana z
integracją tych czterech elementów.
Jednakże występują pomiędzy nimi
zasadnicze sprzeczności
organizowania, które należy pogodzić.
Systemy ograniczające i systemy
kontroli diagnostycznej polegają na
motywacji zewnętrznej do osiągania
jasno określonych celów, ograniczają
zachowania poszukiwawcze oraz
rozmieszczają uwagę.
Systemy przekonań i systemy kontroli
interaktywnej polegają na wewnętrznej
motywacji do odkrywania przestrzeni
szans, wzmacniając dzielenie się
informacjami oraz zachęcając do
uczenia się.
6) Systemy spójnego pomiaru
efektywności, których specyfika
przejawia się w schemacie
klasyfikującym wskaźniki na:
finansowe i niefinansowe, globalne i
lokalne, wewnętrzne i lokalne, według
hierarchii organizacyjnej, według
obszaru zastosowań.
7) Koncepcja kapitału intelektualnego
naprowadzająca na zasoby
pozamaterialne mające strategiczne
znaczenie dla tworzenia wartości.
O ile zbilansowana karta pomiaru
osiągnięć wychodzi z perspektywy
rynkowej od klientów do procesów
wewnętrznych, o tyle kapitał
intelektualny nawiązuje do wnętrza
organizacji jako generatora wartości
firmy i źródła przewagi konkurencyjnej.
KONIEC
Download