ankieta - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

advertisement
Załącznik nr 3 do Kodeksu etyki pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu
stanowiącego załącznik do Regulaminu Pracy
z dnia 29.04.2015 r.
ANKIETA
Szanowni Państwo!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ankietowe prowadzone jest w
związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu. Przekazane przez Panią/Pana opinie i uwagi są bardzo cenne, gdyż pomogą usprawnić
i udoskonalić poziom obsługi w Ośrodku.
Dyrektor MOPR
Właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć w następujący sposób -

Cel ankiety: Ocena pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Dysponent informacji:
1.
Klient
wewnętrzny1
Klient
zewnętrzny2


Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”)
ogólny poziom zadowolenia z usług świadczonych w wydziale / miejskiej jednostce organizacyjnej lub we
wskazanej komórce organizacyjnej3?
1
2
3
4
5
.................................................................
(prosimy wpisać nazwę ocenianej komórki)
2.
Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”)
następujące aspekty pracy wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej:
1
2
3
4
a) skuteczność obsługi
b) terminowość realizacji usługi
c) profesjonalizm obsługi
d) atmosferę obsługi
e) rzetelność informacji
1
2
3
Klient wewnętrzny – pracownik wydziału Urzędu Miasta Poznania, miejskiej jednostki organizacyjnej lub spółki (jednostki)
Klient zewnętrzny – dostawcy produktów / usług
Komórka organizacyjna – np. filia, dział, sekcja, zespół lub in.
Strona 1 z 2
5
3. Jakie są Państwa oczekiwania i/lub uwagi w odniesieniu do pracy wydziału / miejskiej jednostki
organizacyjnej / komórki organizacyjnej?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4.
Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”)
przestrzeganie przez pracowników wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej
następujących zasad etycznych:
1
2
3
4
5
a) praworządność
b) odpowiedzialność
c) jawność
d) równe traktowanie klienta
e) współpraca i uprzejmość w kontaktach
z klientami
5. Jakie zdaniem Państwa zasady postępowania pracowników wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej
/ komórki organizacyjnej podczas wypełniania przez nich obowiązków służbowych wymagają
doskonalenia / poprawy?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety!
Strona 2 z 2
Download