zarządzanie kulturą organizacyjną

advertisement
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
ZARZĄDZANIE KULTURĄ
ORGANIZACYJNĄ
Coś co nas łączy; coś co nas wyróżnia
TERMIN od:
TERMIN do:
CZAS TRWANIA:2 dni dni
MIEJSCE:
CENA:
Sukces i szeroko rozumiane rezultaty działalności przedsiębiorstwa zależą nie tylko od umiejętności
kierowniczych kadry zarządzającej i posiadanych zasobów materiałowych i finansowych. Zależą także od
trudnej do określenia atmosfery, stylu postępowania, historii rozwoju firmy, jej poziomu technicznego,
stylu zarządzania, cech demograficznych i psychologicznych pracowników, przyjętych wzorców
postępowania, łącznie tworzą one to co się określa mianem „Kultura Organizacyjna”.
Celem szkolenia jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej oraz tożsamości kulturowej organizacji
w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz doskonaleniu skuteczności jego działania. W trakcie
zajęć uczestnicy poznają istotę pojęcia kultury organizacyjnej oraz próbują odnieść je do własnej
organizacji. W części dotyczącej etyki organizacji uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami wartości,
norm, postaw i zachowań jako elementami kultury organizacji, zasadami ich analizy i kształtowania
w kierunkach sprzyjających poprawie efektywności przedsiębiorstwa i budowie jego pozytywnego
wizerunku.
Dla kogo
Program szkolenia szczególnie polecany grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla
organizacji. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.
Zarządzanie kulturą organizacyjną | 1
Program szkolenia
KULTURY ORGANIZACYJNA
pojęcie kultury organizacyjnej
źródła pochodzenia kultury organizacyjnej (kultura narodowa, cechy organizacji, cechy członków
organizacji)
kształtowanie kultury organizacyjnej
CHARAKTERYSTYKA KULTURY ORGANIZACYJNEJ
proces kształtowania się i funkcje kultury organizacyjnej
ukryte składniki kultury
zewnętrzne przejawy kultury organizacyjnej
PROFILE KULTUR ORGANIZACYJNYCH
koncepcje i profile kulturowe wybranych firm
analiza przykładów i studiów przypadku
KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
idealny profil kultury organizacyjnej
kierunki zmian platformy kulturowej
nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się
stymulowanie zmiany profilu kultury organizacyjnej
ZNACZENIE ETYKI W PROWADZENIU BIZNESU
rola etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej
wpływ postaw i zachowań pracowników na efektywność, wyniki i wizerunek przedsiębiorstwa
etyka jako umiejętność menedżerska: dobór pracowników, przywództwo, identyfikacja i
Zarządzanie kulturą organizacyjną | 2
rozwiązywanie problemów
OBSZARY ZAGROŻEŃ I RYZYK ETYCZNYCH
obszary zagrożeń i ryzyk etycznych w przedsiębiorstwie
metody identyfikacji zagrożeń i ryzyk etycznych
przegląd obszarów problemowych branży i przedsiębiorstwa
ANALIZA I DIAGNOZA PROBLEMÓW ETYCZNYCH
metody analizy i diagnozy problemów i sytuacji etycznych
wartości, postawy, zachowania i sytuacje?
analiza wybranych zagadnień etycznych
KSZTAŁTOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ ETYCZNYCH
własne oczekiwania etyczne wobec podwładnych, współpracowników, zwierzchników,
kontrahentów i innych osób
model powinności etycznych pracownika
etyczne wzorce organizacji biznesu
kodeks etyczny jako skutecznym narzędziem kształtowania etyki organizacji
rola i zakres zastosowań kodeksu etycznego
Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć:
ocenić znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
doskonalić skuteczność działania przedsiębiorstwa
ocenić wpływ etyki na efektywność przedsiębiorstwa i kształtowanie jego wizerunku
Zarządzanie kulturą organizacyjną | 3
identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy etyczne
wykorzystać w praktyce umiejętności kształtowania etyki przedsiębiorstwa
Metody szkolenia
Program oparty jest na metodologii Activity Based Learning (warsztatu partycypacyjnego treningu
menedżerskiego). Metodologia ta uważana jest za najskuteczniejszą metodę rozwijania wiedzy i
umiejętności przywódczych, kierowniczych i menedżerskich.
Podstawowym założeniem metodologii ABL jest stwierdzenie, że proces rozwijania kompetencji
odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. W trakcie programu szkoleniowego
realizowane jest to poprzez stałe powiązanie doświadczenia treningowego (symulacje, zadania
indywidualne i zespołowe itp.) z możliwością stosowania nabywanych umiejętności w codziennej
pracy w firmie.
Dodatkowe informacje
Link do strony:
https://gfkm.pl/szkolenia_zamkniete/szkolenia-zamkniete-kategorie/zarzadzanie-organizacja/zarzadzanie-kultura-organizacyjna/
Zarządzanie kulturą organizacyjną | 4
Download