Ankieta oceny procesu adaptacji

advertisement
Ankieta oceny procesu adaptacji
Imię i nazwisko pracownika:
Nazwa jednostki organizacyjnej:
Stanowisko:
Data rozpoczęcia okresu adaptacyjnego:
Czy Pana/Pani oczekiwania co do nowego miejsca pracy zostały spełnione i są zgodne
z pierwotnymi ustaleniami?
Czy uzyskał/a Pan/Pani
przełożonego/opiekuna?
pomoc podczas
procesu
adaptacji
od bezpośredniego
Proszę zaproponować działania, które Pana/Pani zdaniem mogłyby udoskonalić proces
adaptacji?
W jaki sposób bezpośredni przełożony/opiekun zapoznał Pana/Panią z zasadami organizacji
pracy i współpracy w zespole?
Czy w trakcie procesu adaptacji uzyskiwał/a Pan/Pani informację zwrotną od
bezpośredniego przełożonego/opiekuna, usprawniające Pana/Pani działania?
Proszę zaznaczyć elementy z którymi został/a Pan/Pani zapoznany/a:
1) misja i strategia rozwoju Uczelni
2) cele i zadania jednostki organizacyjnej
3) opis stanowiska pracy
4) szczegółowy zakres obowiązków
5) pakiet socjalny
6) stanowisko pracy (wyposażenie, miejsce)
7) możliwości rozwoju zawodowego (szkolenia, okresowa ocena pracowników)
8) zasady przyznawania nagrody uznaniowej
9) topografia Uczelni
……………………………
(data i podpis pracownika)
Download