Data, miejscowość „Świętokrzyska Victoria” IV edycja konkursu

advertisement
Data, miejscowość
„Świętokrzyska Victoria”
IV edycja konkursu
Kategoria „Przedsiębiorczość”
Formularz zgłoszeniowy
1. Nazwa przedsiębiorstwa:
…………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
Ul………………………………………………………………………………………
Miasto…………………………………………………………………………………
Powiat…………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………………………………
Faks……………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej………………………………………………………
Adres strony internetowej…………………………………………………………
2. Uzasadnienie zgłoszenia.
Mam nadzieję, że poniższe pytania pomogą opisać Państwa przedsiębiorstwo:
1. Opis Państwa działalność, od kiedy przedsiębiorstwo istnieje, liczba
zatrudnionych pracowników,
2. Czy przedsiębiorstwo otrzymało dotychczas wyróżnienia, nagrody,
certyfikaty? Jeżeli tak proszę opisać jakie,
3. Czy firma uczestniczyła w akcjach kulturalnych, społecznych,
sportowych itp. na rzecz społeczności lokalnej? Jeśli tak proszę o
syntetyczny opis,
4. Czy podejmowane są działania proekologiczne?
5. Czy przedsiębiorstwo stosuje innowacyjne rozwiązania? Jeżeli tak to
proszę o opis,
6. Jak wygląda polityka zatrudnienia w Państwa firmie?
7. Dane osoby odpowiedzialnej za udział w konkursie:
- Imię i nazwisko- ……………………………………………………………………
- Telefon kontaktowy - ……………………………………………………………..
- e-mail - ……………………………………………………………………………….
- zajmowane stanowisko - …………………………………………………………
Podpisy:
……………………………
Osoby odpowiedzialne za udział konkursie
………………………….
Dyrektor
Załączniki:
Oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie ma zaległości wobec ZUS i urzędu
Skarbowego.
Oświadczenie, że przedsiębiorstwo terminowo wypełnia zobowiązania wobec
banków.
Download