Ankieta Konkursowa

advertisement
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się
ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym pod każdym pytaniem.
Pytania skonstruowane są z dwóch części: testowej i opisowej. Aby zostać zakwalifikowanym do oceny
konkursowej wystarczy udzielić odpowiedzi na cześć testową, jednak rozwinięcie odpowiedzi w części
opisowej będzie premiowane.
Wypełnienie i odesłanie niniejszej ankiety jest traktowane jako zgłoszenie do konkursu oraz
zaakceptowanie regulaminu konkursu o tytuł „Firma Dobrze Widziana”.
INFORMACJE O FIRMIE:
Nazwa Firmy:
Adres siedziby:
Loża BCC:
Osoba do kontaktów:
Telefon:
e-mail:
Ilość osób zatrudnionych w firmie
 1 do 9 pracowników
 od 10 do 49 pracowników
 od 50 do 250 pracowników
 powyżej 250 pracowników
Podstawowa działalność firmy
 Produkcja/ przemysł
 Handel
 Usługi
 Budownictwo, usługi budowlane
 Transport ludzi i towarów, biura podróży i spedycja
 INNE:……………………………………………………………………..
1.
CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI?
 Tak [jeśli TAK, proszę opisać jej podstawowe założenia poniżej]
 Nie
Miejsce na opis (max 2000 znaków)
2.
MIEJSCE PRACY
Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w miejscu pracy.
Proszę zaznaczyć (możliwa dowolna liczba odpowiedzi) te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę
opisać realizację polityki społecznej odpowiedzialności wobec pracowników lub opisać przynajmniej jedno z
takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie.
 Jasne reguły dotyczące premii / bonusów (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników)
 Przejrzyste kryteria awansu (wiedza formalnie rozpowszechniona wśród pracowników)
 Oferowanie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego (przejrzyste / rozpowszechnione zasady
udziału / dostępu)
 Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy
 Pomoc dla zwalnianych pracowników (np. wsparcie finansowe, pomoc w przekwalifikowaniu, itp.)
 Stworzenie możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku powyżej 50 lat
 Ponadobowiązkowe świadczenia socjalne (programy emerytalne, pomoc rodzinom pracowników w
potrzebie, np. choroba, trudna sytuacja materialna)
 Finansowanie, współfinansowanie opieki zdrowotnej
 Dofinansowywanie zajęć sportowych, kulturalnych (np. dopłaty za karnety na siłownię/basen/fitness,
darmowe bilety do kina)
 Prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracowników (np. rady pracownicze, związki zawodowe)
 Prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej – informowanie pracowników o sytuacji firmy, w
tym o problemach, zmianach w strategii firmy, itp.
 Prowadzenie regularnych badań satysfakcji pracowników
 Prowadzenie polityki równouprawnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji (np. ze względu na płeć,
wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność)
 Równy dostęp kobiet do procesów decyzyjnych, awansów, podwyżek oraz do stanowisk
kierowniczych
 System wynagradzania, który
nie dyskryminuje (np. ze względu na płeć, wyznanie, orientację
seksualną, niepełnosprawność)
 Przyjazne warunki pracy dla matek z dziećmi (np. elastyczny czas pracy, możliwość przejścia na ¾
etatu, etc.)
Miejsce na opis (max 1000 znaków)
3.
RYNEK
Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze rynkowym.
Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej
odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana
firmie.
 Rzetelne traktowanie oraz komunikacja z
kontrahentami/podwykonawcami/dostawcami (np.
terminowe płatności, stałe kontrakty)
 Weryfikacja kontrahentów/podwykonawców/dostawców pod kątem ich społecznej
odpowiedzialności, etycznego prowadzenia biznesu
 Ograniczanie ryzyka i negatywnych skutków wynikających z użytkowania wyrobów, np. poprzez
odpowiednie projektowanie, uzyskiwanie certyfikatów bezpieczeństwa towarów oraz badań
produktów/usług pod kątem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo klientów/kontrahentów
 Zapewnienie konsumentom warunków rzetelnego serwisu oraz procedury reklamacji, które
gwarantują im możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie gwarancji wyrobu
 Rzetelne i pełne informowanie konsumentów/klientów o cechach, właściwościach oferowanych
produktów/usług w tym o możliwych negatywnych, niepożądanych lub ubocznych skutkach stosowania
produktu
 Uczciwa reklama/marketing – taka, która nie przekłamuje; nie stosuje praktyk zniesławienia
konkurencji; nie gra na emocjach dzieci; reklama, która nie dyskryminuje kobiet poprzez
wykorzystywanie jako symbolu stereotypowego podziału ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym
 Prowadzenie własnych badań zmierzających do rozwoju firmy/produktów/usług
 Stosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowych technologii w procesie produkcji, sprzedaży
 Angażowanie klientów w działania społeczne, np. poprzez programy lojalnościowe, zbieranie
punktów / środków na cele społeczne
 Posiadanie / staranie się o uzyskanie certyfikatów potwierdzających jakość świadczonych usług /
produktów (ponad wymagany standard w branży)
 Relacje inwestorskie – przejrzysta, regularna komunikacja z inwestorami, analitykami rynkowymi
 Transparentność - otwarte informowanie o działalności firmy, jej planach i wynikach
 Komunikacja kryzysowa – uczciwe informowanie o sytuacji/planach firmy w sytuacji kryzysu
 Uczciwa konkurencja, w tym niepraktykowanie: zmów cenowych, przekazów marketingowych
oczerniających konkurencję.
Miejsce na opis (max 1000 znaków)
4.
SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE
Poniżej zostały wymienione przykładowe działania społecznie zaangażowanej firmy. Proszę zaznaczyć te,
które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznego zaangażowania lub
opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana firmie.
 Udzielanie pomocy finansowej (wybranym grupom osób lub instytucjom)
 Udzielanie pomocy rzeczowej (np. zakup/przekazanie komputerów dla szkoły)
 Udostępnianie bezpłatnie usługi/lokalu/sprzętu w celach społecznych
 Sponsoring kultury i sportu
 Prowadzenie własnych projektów społecznych (np. akcja „podziel się posiłkiem”)
 Prowadzenie programów stypendialnych
 Wolontariat pracowniczy (umożliwienie pracownikom zaangażowania społecznego np. poprzez
dodatkowy dzień płatnego urlopu, dodatkowe środki finansowe, traktowanie części godzin
przeznaczonych na wolontariat jako czas pracy)
 Uwzględnianie potrzeb i opinii społeczności lokalnej, z którą sąsiaduje firma
 Przekazywanie części zysków ze sprzedaży wybranych produktów/usług na cele społeczne
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / pożytku publicznego
Miejsce na opis (max 1000 znaków)
5.
EKOLOGIA
Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze ekologia.
Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać realizację polityki społecznej
odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań wdrożonych w Pani/Pana
firmie.
 Bieżący monitoring i wdrażanie nowych przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska
 Wprowadzanie zaleceń dotyczących oszczędności papieru/prądu/wody/recykling w firmie
 Ograniczanie produkcji odpadów oraz promowanie ich segregacji
 Identyfikowanie potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych własnej działalności i
odpowiednie planowanie działalności firmy z uwzględnieniem tego wpływu na środowisko
 Promowanie zachowań pro-ekologicznych wśród pracowników, klientów, podwykonawców,
dostawców
 Oferowanie produktów/usług przyjaznych środowisku naturalnemu
 Stosowanie technologii/rozwiązań przyjaznych środowisku
 Wspieranie inicjatyw ekologicznych (np. wsparcie finansowe, udział w akcjach ekologicznych,
sponsoring wydarzeń ekologicznych)
Miejsce na opis (max 1000 znaków)
6.
KOMUNIKACJA O CSR
Poniżej zostały wymienione przykładowe działania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze
komunikowania o CSR. Proszę zaznaczyć te, które zostały wdrożone w Pani/Pana firmie. Proszę opisać
realizację polityki społecznej odpowiedzialności w tym obszarze lub opisać przynajmniej jedno z takich działań
wdrożonych w Pani/Pana firmie.
 Publikowanie raportów społecznych
 Publikowanie informacji o społecznej odpowiedzialności firmy na stronie internetowej firmy, w
broszurach firmowych
 Komunikacja o CSR skierowana do interesariuszy firmy (pracownicy, klienci, podwykonawcy,
dostawcy, organizacje społeczne, media, organizacje ekologiczne, władze lokalne i inne grupy ważne dla
firmy)
 Dialog z interesariuszami firmy ( konsultowanie i uwzględniania postulatów pracowników, klientów,
podwykonawców, dostawców, organizacji społecznych, mediów, organizacji ekologicznych, władz
lokalnych i innych grup ważnych dla firmy)
Miejsce na opis (max 1000 znaków)
Miejscowość, data
Podpis szefa firmy
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards