Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu

advertisement
Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu
Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie
Jednostka UJCM, w której planowana jest realizacja
projektu
Nr telefonu
Adres e-mail
badawczy
Typ projektu
edukacyjny
inwestycyjny (w tym aparaturowy)
inny (jaki?)
Krótki opis projektu
Proszę określić, na czym polega projekt
Rodzaj i wysokość planowanych wydatków
Proszę określić rodzaje kosztów oraz ich szacunkowe wartości
Okres realizacji projektu
wynagrodzenia
odczynniki
procedury medyczne
zakup aparatury i urządzeń
koszty delegacji
udział w konferencjach
usługi zewnętrzne
inne
od
do
Stan przygotowania projektu i jego założenia
Proszę krótko opisać założenia
Czy podobny projekt był już składany? Jeśli tak, w ramach
jakiego konkursu/programu? Czy uzyskał finansowanie?
Czy w ramach projektu przewiduje się możliwość współpracy
z krajowymi lub międzynarodowymi jednostkami
naukowymi/instytucjami publicznymi?
Czy w ramach projektu przewiduje się możliwość współpracy
z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu?
Czy projekt zakłada prowadzenie części klinicznej z użyciem
produktu leczniczego/wyrobu medycznego/komórek
macierzystych/zwierząt?
Czy projekt przewiduje wdrożenie lub komercjalizację
wyników badań?
Inne
Nr sprawy:
Podpis pracownika DAWP
Data wpływu:
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
(łączna liczba mcy:.........)
Download