Zgłoszenie udziału w targach

advertisement
Załącznik do Umowy
…………………...
Formularz zgłoszeniowy ANUFOOD
Pekin, Chiny, 27.08. – 02.09. 2017 r.
Nazwa przedsiębiorcy (firma):
Dane przedsiębiorcy :
Adres:
Telefon/Faks:
E-mail:
NIP:
Produkty oferowane na rynek chiński:
Kod PKD obejmujący produkty, które będą promowane
w ramach udziału w wydarzeniu:
Potwierdzam chęć skorzystania z zaproszenia ARR
w następującym zakresie:
Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem
w targach
Udział w spotkaniach B2B
Proszę zaznaczyć
właściwe:
Proszę uzupełnić (jeśli dotyczy)
TAK / NIE
Udział w store-check
TAK / NIE
TAK / NIE
Obsługa tłumaczeniowa na stoisku informacyjnym
(język chiński)
TAK / NIE
Rezerwacja hotelu przez ARR
TAK / NIE
Rezerwacja biletu lotniczego przez ARR
TAK / NIE
Jeśli TAK, proszę podać liczbę osób i
Zainteresowanie bezpłatną spedycją 15 kg materiałów
promocyjnych i informacyjnych oraz próbek produktów nie
rodzaj pokoi
Jeśli TAK, proszę podać liczbę osób i
ew. uwagi
Jeśli TAK, proszę je wyszczególnić:
TAK / NIE
wymagających specjalnych warunków przewozu
Dodatkowa wejściówka – 8 EUR / szt.
Proszę podać liczbę dodatkowych wejściówek - ………… szt.
Dane pracownika/ów przedsiębiorcy zgłoszonego/ych do udziału w wydarzeniu:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Dane osoby do kontaktu w kwestiach
organizacyjnych:
Imię, nazwisko, telefon, e-mail.
..............................................
miejscowość, data
...........................................
….……..............................
pieczęć firmowa
czytelny podpis
Wypełnione i podpisane zgłoszenie proszę przesłać do dnia 27 czerwca 2017 r.
na adres e-mail [email protected]
W temacie wiadomości prosimy o wpisanie ANUFOOD 2017
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Download