KOŚiGW 06-12-2016 protokół (2)

advertisement
SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
V KADENCJA
PROTOKÓŁ NR 32/2016
KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DZIAŁO SIĘ W DNIU 6 GRUDNIA 2016 ROKU
W SALI 1221
GMACHU DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
WE WROCŁAWIU
Czas trwania posiedzenia: 10:00 – 10:45
Przewodnicząca: Ewa Rzewuska
Obecni radni i goście wg załączonej listy.
Załącznik numer 1 – lista obecności radnych
Załącznik numer 2 – prezentacja WPF na lata 2017-2030
Załącznik numer 3 – prezentacja Budżetu na 2017 rok
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
E. Rzewuska, Przewodnicząca KOŚiGW - Proszę Państwa do kworum brakuje nam jednej
osoby, ja pozwolę sobie w sposób niecałkiem formalny zaproponować, abyśmy zaczęli
procedowanie od tego, że zaczniemy od zreferowania podstawowego punktu programu,
a więc projektu budżetu WD na rok 2017 oraz WPF. Do kolegów radnych, też nieformalnie
chcę się zwrócić z zapytaniem, czy poza punktem podstawowym, a więc dyskusja
i głosowanie nad dwoma projektami uchwał związanym wieloletnią prognozą finansową
i projektem budżetu WD na rok 2017, będą mieli Państwo jakieś problemy. Ja zgłaszam
potrzebę zaanonsowania 2 spraw w punkcie sprawy różne. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby też
coś dodatkowego do porządku wnieść to sprawa jest otwarta, natomiast jeszcze teraz
w sposób formalny nie przegłosowujemy ani porządku dzisiejszego spotkania, ani tego co ja
w tej chwili proponuję, abyśmy przemyśleli. Proszę przystąpić do referowania punktów
dotyczących projektu budżetu i WPF-u.
F. Gadżała, DG-P – (prezentacja w załączniku)
E. Rzewuska, Przewodnicząca KOŚiGW - Dziękuję bardzo. Czy ktoś z kolegów radnych
chciałby w tej sprawie zadać jakieś pytanie, czy procedujemy następny punkt? Nie widzę. Czy
problem budżetu na rok 2017 mógłby być referowany?
E. Szelągiewicz, DBiF – (prezentacja w załączniku)
E. Rzewuska, Przewodnicząca KOŚiGW - Dziękuję uprzejmie Pani. Zapytam kolegów radnych,
czy ktoś chciałby w obu punktach zarówno do WPF-u jak i do Budżetu na 2017 rok zabrać
głos?
Radny M. Dyduch – Mam takie pytanie czy te 160 mln zł kredytów na 2017 rok to jest na
konkretny cel, czy dla wzbogacenia budżetu?
E. Szelągiewicz, DBiF – Jeśli chodzi o kredyt 160 mln zł to jest on na pewno wynikiem
deficytu, który jak wcześniej wspomniałam jest na kwotę 116 mln zł i na spłatę zaciągniętych
2
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
kredytów. Należy też pamiętać, że część projektów, które województwo realizuje ze
współfinansowaniem unijnym są na zasadzie refundacji. Najpierw trzeba włożyć pieniądze,
by następnie uzyskać refundację najczęściej w następnym roku ze środków unijnych i kwota,
która w budżecie na 2017 rok została wyłożona na Unię to jest ponad 78 mln zł.
Radny M. Dyduch – Czy można się spodziewać, że w 2018 roku to zadłużenie może zmaleć ze
względu na tę refundację, czy na tym poziomie byśmy utrzymali ten deficyt?
E. Szelągiewicz, DBiF –
W 2018 roku planowany jest kredyt w wysokości 44 mln zł,
oczywiście uwzględnia on refundację, która jest planowana do pozyskania w 2018 roku, ale
w tym samym roku ponoszone są wydatki na wyprzedzające finansowanie, które z kolei
zostaną zrefundowane w 2019 roku. Ponieważ rozpoczęliśmy nowy okres programowania to
w tych pierwszych latach wydatki na projekty są duże, są to szczególnie projekty drogowe
i one w latach 2017-2018 idą pełną parą.
E. Rzewuska, Przewodnicząca KOŚiGW - Dziękuję bardzo, kto jeszcze z kolegów radnych
chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, w oczekiwaniu na to, że koledzy przemyślą jeszcze
swoje ewentualne zapytania chcę powiedzieć, że ja patrzę na ten budżet tak: Pozycja Komisji
Rolnictwa i Ochrona Środowiska jako wydatki na drugim miejscu, w drugiej kolejności co do
wielkości, nie są ściśle rozgraniczone, które są z Ochrony Środowiska a które z Rolnictwa, ale
słusznie, bo te 2 dziedziny się na tyle przenikają, że trudno je od siebie oddzielić. Ja patrzę
również na pozycję Transport jako pewne 70 %, a więc największą pozycję w naszym
budżecie, która się corocznie powtarza, jako również pewne wydatkowanie na rzecz Ochrony
Środowiska, dlatego że jeżeli poważnym problemem jest np. emisja niska to budowa
obwodnic, budowa dobrych dróg powoduje również i obniżenie emisji niskiej, a więc
i działania na rzecz Ochrony Środowiska. Dla mnie jest to bardzo istotne, że poprawiamy
warunki drogowe, wiemy że wiele miejscowości jest pod bardzo silną presją zanieczyszczeń z
powodu transportu, zwłaszcza wtedy kiedy mówimy o budowie obwodnic omijających
osiedla, czy miasta w których mieszczą się sanatoria, jest to bardzo ważne, więc ja na te 2
pozycje patrzę razem. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie, powiedzieć o swoich opiniach?
3
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Radny J. Pilawa – Mam taki komentarz do prezentacji, zauważyłem i chyba tak rzeczywiście
jest, że w działaniach naszej Komisji w WPF-ie, wydatkowanych środkach większą część
stanowią środki zagraniczne, większą niż środki krajowe, co mi się wydaje sytuacją dość
wyjątkową. Z czego by to mogło wynikać Panie dyrektorze? Bardzo dziękuję.
F. Gadżała, DG-P – To jest Wrocławski Węzeł Wodny.
Radna E. Mańkowska – Też bym chciała, żeby nie było takiego odczucia wśród radnych, że
na Rolnictwo i Ochronę Środowiska są strasznie duże pieniądze w tym torcie. Ludzie patrzą
na tort, jak jest ¾ to jest transport, i prawie reszta to jest Rolnictwo, dlatego dobrze by może
było przy komentarzu od razu wyjaśniać i mówić, że to są jednak środki, które w ogromnej
mierze to jest Wrocławski Węzeł Wodny. Warto by było uświadomić, żeby nie było gdzie te
pieniądze idą, a one idą po prostu tam na ochronę nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
E. Rzewuska, Przewodnicząca KOŚiGW - Proszę Państwa pozwolę wobec tego sobie udzielić
głosu, jeżeli na razie nie widzę innych wypowiedzi kolegów radnych, mianowicie to nie tylko
Wrocławski Węzeł Wodny, jakkolwiek on jest przedstawiany w naszym budżecie. Natomiast
na poprawę warunków gospodarowania wodą ochrony przed powodzią, również ma wpływ
wydatkowanie na wszystko co się dzieje wokół zbiornika Racibórz. Ja tylko nie wiem na jakim
etapie jest w tej chwili ta praca i rzeczywiście czy ciągle jest tam pewien marazm w związku
z różnymi uwagami, które się w tej sprawie toczą. Natomiast jest to bardzo ważne dla
rozwiązania problemu ochrony środowiska i ochrony przed powodzią, to wszystko wynika
z postanowień, które po powodzi w 1997 roku i został opracowany plan Odra 2006, a mamy
2016 rok, a jeszcze w sprawie budowy zbiornika Racibórz jesteśmy na początku drogi. Czy
ktoś w krótkich słowach mógłby powiedzieć czy w sprawie zbiornika Racibórz następuje jakiś
postęp, czy ciągle jeszcze są pewne sprawy, które uniemożliwiają pełną pracę w tej sprawie?
Radna E. Mańkowska – Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy w tej sprawie, bardzo proszę Panią
dyrektor Gustowską, aby Pani dyrektor zabrała głos w tej sprawie. Bardzo dziękuję.
4
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
J. Gustowska, dyrektor DZMiUW – Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o zbiornik
Racibórz to nadmienię tylko, że to jest zadanie wchodzące w skład całego projektu ochrony
przed powodzią dorzecza Odry, obok modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i akurat
za to zadanie odpowiada SZGW w Gliwicach. Po wielu perturbacjach z wykonawcą udało się
doprowadzić i uzyskać zgodę, doprowadzić do rozwiązania umowy z wykonawcą, który
w momencie kiedy już zostało postanowione po akceptacji przez bank światowy, że umowa
będzie rozwiązana, to w tym momencie wziął się do pracy. Tam są włączone różnego rodzaju
organy dochodzenia, poszukiwania. Dzisiaj już wiadomo, bo to oficjalnie zostało
wyartykułowane, że budowa zbiornika będzie kontynuowana, natomiast jego zakończenie
jest przewidziane do 2019-2020 roku. To będzie się wiązało z przedłużeniem dokumentów
z bankiem światowym, umowa rządowa została zawarta dużo wcześniej, ona przewidywała
zakończenie realizacji wszystkich tych projektów do końca 2017 roku. Natomiast zbiornik
będzie dalej budowany. Ostatni raport NIK-u po audycie projektu budzi takie poważne
niepokoje, co do zbiornika Racibórz i co do Kuźni, które się pojawiają, tam są różne
sformułowania, natomiast wszystkie pozostałe obiekty są wykonywane, nawet jeżeli są
opóźnienia, to w przypadku SZGW we Wrocławiu są podejmowane działania, żeby wykonać
zastępczo, ale żeby to doprowadzić do końca, ten projekt. Można powiedzieć, że tereny
w zasięgu występowania Wrocławskiego Węzła Wodnego są zabezpieczone przed tym
przepływem na poziomie 3 tysięcy stóp, ale dopiero po zakończeniu Raciborza. Natomiast na
pewno cała infrastruktura została zmodernizowana i te warunki już się poprawiły, więc przy
mniejszych powodziach to zabezpieczenie jest bez porównania lepsze.
E. Rzewuska, Przewodnicząca KOŚiGW - Ja dziękuję Państwu, bo moim pytaniem o zbiornik
Racibórz i o te problemy wykraczamy poza problemy budżetu na 2017 rok czy też WPF-u , bo
jak Pani wspomniała to nie są pozycje województwa, Gliwice to prowadzą i one nie są ściśle
związane z naszymi dokumentami finansowymi, tym niemniej merytorycznie jest to
zagadnienie bardzo ważne, i dlatego pozwoliłam sobie zadać takie pytanie. Czy ktoś
z Państwa chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie lub zgłosić jakąś uwagę? Proszę Państwa, nie
widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania w kolejności, którą Państwo nam
deklarowali. Kto z Państwa akceptuje dzisiejszy porządek obrad w dwóch punktach?
5
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Za – 6
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Dziękuję bardzo, rozumiem, że wszyscy Państwo zaakceptowali. Wobec tego w tej chwili
sądzę, że w tej chwili możemy przystąpić do głosowania nad 2 projektami uchwał. Pierwszy
projekt WPF-u, proszę bardzo kto z Państwa jest za pozytywną opinią w tej sprawie?
Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
Dziękuję, czyli projekt w sprawie WPF-u uzyskał akceptacje Komisji Ochrony Środowiska.
Głosujemy wobec tego nad drugim projektem. Projekt uchwały w sprawie budżetu WD na
rok 2017. Bardzo proszę kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu?
Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
Dziękuję uprzejmie, projekt budżetu WD na rok 2017 w zakresie merytorycznym Komisji
Ochrony Środowiska uzyskał pozytywną opinię. Ja mam jedną sprawę rożną, którą bym
Państwu chciała zasygnalizować. Dostali Państwo 2 dokumenty, jeden dotyczący wyjaśnień
wicedyrektora Wydziału Ochrony Środowiska związany między innymi z problemami żeglugi
na Odrze. Ponieważ warto moim zdaniem tą problematykę wprowadzić do naszego planu
pracy na rok 2017, będziemy wprowadzać porządek pracy na następnym posiedzeniu Komisji
w grudniu, wobec tego proszę się zastanowić, czy i na ile chcieliby się Państwo włączyć do
programu. Mi się wydaje, że warto i moja propozycja byłaby na marzec, jeśli mieliby Państwo
pytania proszę o ewentualne przygotowanie ich dla dyrektora Karpińskiego, który też byłby
obecny, żeby wyjaśnić nam to zagadnienie. Druga sprawa dotyczy edukacji ekologicznej.
6
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i wciąż do tego wracamy, ja merytorycznie za to
odpowiadam, w wyniku naszych ostatnich spotkań, m.in. z dyrekcją parków krajobrazowych
w dyskusji na temat edukacji, ja napisałam do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska zapytanie w jakim stopniu dyrekcja Dolnośląskich Zespołów Parków
Krajobrazowych sama prowadzi edukację z zakresu problemów ochrony przyrody w swoich
ośrodkach, zwłaszcza w Centrum Edukacji Ekologicznej w „Salamandrze” koło Jawora. Mamy
tu odpowiedź, to dane za rok 2014 i 2015, które gminy z tego korzystają. Chodzi o to, aby w
miarę możności edukacją objąć wszystkie gminy, natomiast z kilku różnych informacji
wynika, że w 2014 roku 55 gmin korzystało z edukacji przyrodniczej, podobnie w 2015 roku,
a więc to są wartości podobne, a gmin mamy 169. Chodzi o to, aby w miarę możliwości
edukacją objąć wszystkie gminy, a z tych danych wynika, że jest to mniej więcej 30 % gmin
korzysta z tej edukacji. Z tego co ostatnio tłumaczył nam dyrektor Śniegucki, wiadomo że
edukacja jest prowadzona nie tylko w „Salamandrze”, ale także w innych ośrodkach, które
prowadzi Dyrekcja Parków Krajobrazowych, a więc między innymi w Jeleniej Górze,
w Sobieszowie, we Wrocławiu, w Miliczu i w swoich innych punktach, których tutaj nie
ujęłam. Parki krajobrazowe obejmują swoją opieką również obszar rolny, za którą otrzymują
dotacje z Unii Europejskiej. Wobec tego do edukacji ekologicznych w pozostałych ośrodkach
dopłacają z pieniędzy otrzymywanych z Unii Europejskiej. W skali roku na wszystkie
problemy z edukacją ekologiczną w ogóle prowadzoną przez uczelnie, przez szkoły i przez
media itd. mamy 6 mln zł. W tym około 12 różnych wskaźników związanych z ochroną
środowiska powinny być nią objęte, a więc chodzi o pewien podział tego tortu, tak jak to
dzisiaj było tutaj powiedziane. Dlatego też bardzo proszę kolegów radnych, aby z tych
wykazów, które już dostaliśmy za 2014 i 2015 rok popatrzyli po swoich okręgach wyborczych,
na swoje gminy, czy wszystkie korzystają z wyjazdów do ośrodków prowadzonych przez
dyrekcję Parków Krajobrazowych. Może niektórym należałoby coś podpowiedzieć, może
niektóre nie mają pełnej informacji, bo to nasza wspólna idea, aby objąć edukacją w miarę
możności wszystkie ośrodki. To jest materiał dany Państwu tylko do przemyślenia, my do
tego wrócimy. Czy ktoś chciałby w tej sprawie jeszcze coś powiedzieć? Jeżeli nie ma, to ja ten
punkt kończę. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć? Jeżeli nie,
to dziękuję serdecznie, zamykam posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
7
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Protokolant:
Przewodnicząca Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Ewa Rzewuska
8
Download