pobierz stronę jako plik pdf

advertisement
Główny Urząd Statystyczny
Portal Informacyjny
Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na
obszarze powiatów
Opis metodologiczny
Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez
pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego.
Pojęcia związane:
●
Bezrobotni zarejestrowani
Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)
●
Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" - obwieszczenie Prezesa GUS - do 30 września każdego roku (według
stanu na 30 czerwca) - Podstawa prawna
Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Renata Strużyńska
Nr tel. (22) 608-30-28
e-mail [email protected]
Akty prawne
- na mocy których ogłaszany jest wskaźnik
●
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
- odwołujące się do wskaźnika
●
ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
"Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2017 r. poz. 680)
Download